Godtagbara specialkostnader

Förflyttning mellan sjukhus i Finland
Förflyttning till ett sjukhus i ett annat nordiskt land
DRG-pris
Köpta tjänster i Finland
Tjänster som köpts i andra länder
Tolk- och tolkningskostnader
Kostnader för hjälpmedel och förbrukningsartiklar
Distanstjänster
Prehospital akutsjukvård som sjukvårdsdistriktets egen verksamhet
Kostnaderna för övernattning på patienthotell
Kostnader för vård av avliden person

Förflyttning mellan sjukhus i Finland

Den offentliga hälso- och sjukvården är berättigad till statlig ersättning för kostnaderna för förflyttning mellan sjukhus om personen är inskriven som patient vid den offentliga hälso- och sjukvårdsenhet från vilken han eller hon förflyttas.

Om personen inte är inskriven som patient vid en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet, läs mera under Icke godtagbara kostnader > Transport till en annan vårdenhet av en patient som inte är inskriven.

Förflyttning till ett sjukhus i ett annat nordiskt land

Statlig ersättning betalas för kostnader som föranleds av att en patient med stöd av den nordiska konventionen om social trygghet förflyttas till ett sjukhus i ett annat nordiskt land. I sådana situationer är det fråga om att en patient som bor i ett annat nordiskt land har fått vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och flyttas till ett annat nordiskt land för fortsatt vård. En förutsättning är att patienten är inskriven för vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och att han eller hon flyttas till sitt bosättningsland för sjukhusvård.

Den offentliga hälso- och sjukvården bedömer behovet av förflyttning, sköter om förflyttningsarrangemangen och betalar kostnaderna för förflyttningen. Ersättning ska sökas efter det att den offentliga hälso- och sjukvården har betalat kostnaderna för förflyttningen.

Om förflyttningen genomförs med ambulansflyg ska den offentliga hälso- och sjukvården dessutom tillämpa det särskilda förfarande som gäller ambulansflyg.

Särskilt förfarande som gäller ambulansflyg

En skriftlig utredning om ändamålsenligheten med och kostnaderna för ambulansflyget ska lämnas till FPA:s center för internationella ärenden innan flygningen ordnas. I utredningen ska den offentliga hälso- och sjukvården ta ställning till medicinska och ekonomiska faktorer och faktorer som är beroende av patientens vilja. FPA ger ett svar till den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten inom två arbetsdagar från det att utlåtandet inkom.

Om den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten prövar ambulansflygningens ändamålsenlighet ska enheten beakta

  • patientens vilja
  • patientens medicinska tillstånd
  • kostnaderna för flyget i jämförelse med andra transportsätt.

Tillämpningspraxis gällande den nordiska konventionen om social trygghet utgår från att patienten i första hand ska vårdas i det land där han eller hon vistas. Patienten får inte transporteras till sitt hemland mot sin vilja. Patienten har ändå rätt att komma till sitt hemland om han eller hon så önskar och då kan transporten anses vara en del av vården. Återresan ska ordnas med tyngdpunkt på de medicinska grunderna. Hemresan behöver inte ordnas omedelbart vid den tidpunkt patienten önskar utan vid den tidpunkt då det är ändamålsenligt av medicinska och ekonomiska skäl och skäl som är beroende av patientens vilja.

FPA bedömer inte ambulansflygningens ändamålsenlighet, utan kontrollerar att utredningen tar ställning till medicinska och ekonomiska faktorer och faktorer som är beroende av patientens vilja. Om utredningen inte tar ställning till dessa faktorer begär FPA en tilläggsutredning av den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten.

Utredningen är en ytterligare förutsättning för erhållande av den statliga ersättningen, som söks i efterhand. Utlåtandet innebär inte automatiskt att statlig ersättning beviljas. FPA kontrollerar att övriga villkor uppfylls när statlig ersättning söks.

Också när det gäller ambulansflygningar ska den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning efter det att den har betalat flygkostnaderna.

Bestämmelser om förfarandet finns i statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (65/2014).

DRG-pris

Den offentliga hälso- och sjukvården kan uppge vårdkostnaden som DRG-pris. Det beaktas som vårdkostnad, och statlig ersättning betalas i enlighet med den kostnad som uppgetts.

Köpta tjänster i Finland

Kostnaderna för vård som ordnats i form av köpta tjänster kan godkännas om den offentliga hälso- och sjukvården har ordnat vården i form av köpta tjänster i en annan kommun eller hos en privat serviceproducent inom hälso- och sjukvården i Finland. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att den offentliga hälso- och sjukvården ansöker om ersättning för vårdkostnader som den redan har betalat till vårdgivaren.

Statlig ersättning för den köpta tjänsten betalas till den kommun eller samkommun till vilken kostnaderna för den köpta tjänsten riktas.

Tjänster som köpts i andra länder

Om den offentliga hälso- och sjukvården med stöd av 54 § i hälso- och sjukvårdslagen skaffar vård som det åligger den att ordna genom köpta tjänster från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz på basis av ett separat avtal, föreligger rätt till statlig ersättning för kostnaderna om de övriga villkoren för utbetalning av statlig ersättning uppfylls (till exempel personen hör till personkretsen för statlig ersättning). Om vården skaffas genom köpta tjänster från något annat land än EU- eller EES-länderna eller Schweiz, föreligger inte rätt till statlig ersättning.

Statlig ersättning kan i samband med köpta tjänster betalas också för kostnaderna för resa utomlands när det är fråga om resekostnaderna för en patient som varit inskriven på en vårdinrättning. Om patienten inte varit inskriven och han eller hon själv betalar resekostnaderna, kan han eller hon i efterhand ansöka om ersättning hos FPA enligt sjukförsäkringslagen.

Rätten till statlig ersättning gäller inte situationer då en patient flyttas från ett sjukhus till ett annat för fortsatt vård i hemlandet, utan uttryckligen skaffande av vård som ordnas i Finland som köpta tjänster från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. 

Tolk- och tolkningskostnader

Om den offentliga hälso- och sjukvården har ansett att det varit motiverat att anlita en tolk i samband med vården av patienten kan kostnaderna för anlitande av tolk eller för tolkning beaktas som vårdkostnader. Se även under Icke godtagbara kostnader > Kostnader för översättning av handlingar.

Kostnader för hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning för kostnaderna för hjälpmedel och förbrukningsartiklar i samband med vården av patienten som en del av vårdkostnaderna när de övriga villkoren för beviljande av statlig ersättning uppfylls.

Distanstjänster

Distanstjänster, dvs. hälso- och sjukvårdstjänster som ges via videoförbindelse, kan ersättas från och med 1.3.2016. Vårdgivaren bedömer vilka tjänster och vilka persongrupper som lämpar sig för vård på distans. Vårdgivaren ansvarar för att identifiera patienten och verifiera rätten till vård. En kopia av intyget över rätt till vård ska lämnas in till FPA som bilaga till ansökan om statlig ersättning på samma sätt som i andra situationer. Kostnaderna för vård som tillhandahålls som distanstjänst kan beaktas i den statliga ersättningen när de övriga villkoren för beviljande av statlig ersättning uppfylls.

Icke-försäkrad patient utomlands

Om en patient som inte är försäkrad fysiskt befinner sig utomlands och får vård och behandling i form av distanstjänster hos en finländsk serviceproducent inom hälso- och sjukvården, jämställs situationen med sökande av planerad vård i Finland utan förhandstillstånd, om patienten inte har förhandstillstånd för planerad vård. Då det är fråga om att söka planerad vård i Finland utan förhandstillstånd betalas ingen ersättning från FPA, utan patienten ska vända sig till sjukförsäkringsinstitutionen i sitt eget land.

Förhandstillstånd för vård på distans

Om personen har ett förhandstillstånd för planerad vård och har med stöd av tillståndet fått vård som distanstjänst av en serviceproducent inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, betalar personen själv endast en klientavgift för offentlig hälso- och sjukvård som motsvarar den som kommuninvånare betalar. Vårdgivaren ansöker om statlig ersättning hos FPA och FPA fakturerar de faktiska vårdkostnaderna av det land som beviljat förhandstillståndet.

Omfattande rätt till vård

Personer som är bosatta i andra EU- eller EES-länder eller i Schweiz, som har s.k. omfattande rätt till vård i Finland, har rätt till all nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland. Även om en sådan person inte vistas i Finland då han eller hon får vård och behandling i form av distanstjänster av en finländsk serviceproducent inom hälso- och sjukvården, kan statlig ersättning betalas för kostnaderna med stöd av personens omfattande rätt till vård. Därmed kan statlig ersättning betalas då t.ex. finländska pensionstagare som är bosatta i andra EU- eller EES-stater eller i Schweiz och vilkas sjukvårdskostnader Finland svarar för, från utlandet tar distanskontakt med en finländsk serviceproducent inom den offentliga hälso- och sjukvården och får vård och behandling i form av distanstjänster.

Prehospital akutsjukvård som sjukvårdsdistriktets egen verksamhet

Kostnaderna för prehospital akutsjukvård kan beaktas i samband med statlig ersättning om sjukvårdsdistriktet ordnar den prehospitala akutsjukvården som egen verksamhet. Se även Icke godtagbara kostnader > Prehospital akutsjukvård producerad av en privat serviceproducent eller av räddningsverket.

Kostnaderna för övernattning på patienthotell

Statlig ersättning kan betalas för kostnaderna för övernattning på patienthotell när övernattningen är motiverad av terapeutiska skäl. Övernattningen ska också grunda sig på en bedömning som gjorts av den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som vårdat patienten. I sådana situationer skulle patienten i annat fall vara inskriven på sjukhusets bäddavdelning.

Det kan vara nödvändigt att övernatta på patienthotell också av andra än terapeutiska skäl. En patient kan exempelvis bo långt från vårdinrättningen och på grund av det långa avståndet vara tvungen att övernatta på patienthotell nära vårdinrättningen före och efter behandlingen. I sådana situationer kan inte statlig ersättning betalas utan patienten betalar själv kostnaderna för övernattningen på patienthotellet och ansöker i efterskott hos FPA om övernattningspenning enligt sjukförsäkringslagen.

Kostnader för vård av avliden person

När det gäller vårdkostnader för en avliden person eller kostnader för fastställande av dödsorsak som den offentliga hälso- och sjukvården svarar för kan ersättning betalas i form av statlig ersättning. Kostnader som ersätts kan vara till exempel kostnader för uppbevaring av liket och kostnader för obduktion, förutsatt att det enligt nationell lagstiftning är den offentliga hälso- och sjukvården som svarar för dessa åtgärder.