Ramavtal

Folkpensionsanstalten har ingått ramavtal om direktersättningsförfarande med följande intresseorganisationer:

Genom detta avtal kommer undertecknade överens om betalning av reseersättning, som enligt sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner ska beviljas i en Finland försäkrad person, till serviceproducenten genom direktersättningsförfarande.

Avtalet trädde i kraft 1.1.2007. En avtalsjustering har gjorts 1.1.2008.

En medlem av Sjuktransportförbundet eller en serviceproducent som är anknuten till FRK:s sjuktransport kan ansluta sig till det av intresseorganisationen undertecknade avtalet genom att ingå ett anslutningsavtal med det FPA-försäkringsdistrikt där serviceproducenten har sin verksamhet eller med ett annat särskilt avtalat FPA-försäkringsdistrikt.