Ramavtal

Folkpensionsanstalten har ingått ramavtal om direktersättningsförfarande med följande intresseorganisationer:

Genom detta avtal kommer undertecknade överens om betalning av reseersättning, som enligt sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner ska beviljas i en Finland försäkrad person, till serviceproducenten genom direktersättningsförfarande.

Avtalet trädde i kraft 1.1.2007. Ramavtalets punkt 5.2 har från och med 1.1.2008 ändrats så, att FPA inte betalar ersättning för sjuktransport till transportserviceproducenten i fall där en person på grund av offentlig institutionsvård saknar rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen.

En medlem av Sjuktransportförbundet eller en serviceproducent som är anknuten till FRK:s sjuktransport kan ansluta sig till det av intresseorganisationen undertecknade avtalet genom att ingå ett anslutningsavtal med det FPA-försäkringsdistrikt där serviceproducenten har sin verksamhet eller med ett annat särskilt avtalat FPA-försäkringsdistrikt.