Donationsdagpenning

Donationsdagpenning betalas som ersättning för inkomstbortfall till den som donerar organ, vävnad eller celler för en livsviktig transplantation. Dagpenning kan betalas för den tid donatorn är arbetsoförmögen på grund av åtgärden och nödvändiga undersökningar i anslutning till denna.

Ange på läkarintyg A (SV 6)

  • vilket organ eller vilken vävnad det är fråga om
  • datum för undersökningen om det är fråga om en undersökning av den som donerar organet eller vävnaden
  • datum för avlägsnandet av organet eller vävnaden om det är fråga om donation
  • den tid av arbetsoförmåga undersökningen eller donationen orsakat