Sjukdagpenningens belopp för arbetstagare

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Om din arbetsoförmåga börjar 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av sjukdagpenning utifrån din årsinkomst. Läs mer:  Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Räkna själv

Uppskatta beloppet av din sjukdagpenning och dagpenningsperiodens längd med beräkningsprogrammet.

Till räknaren

Fastställandet av dagpenningar t.o.m. 31.12.2019

Beloppet av din sjukdagpenning bestäms utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen. Om arbetsoförmågan börjar 2019 baserar sig beloppet av sjukdagpenningen på arbetsinkomsten 2017. Inkomsten justeras med en lönekoefficient i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Arbetsinkomster är löneinkomster och t.ex. naturaförmåner och semesterpenning. Som arbetsinkomst räknas till exempel inte ersättningar för upphovsrätt eller anställningsoptioner.

Beloppet av din sjukdagpenning kan också basera sig på arbetsinkomsten under de 6 senaste månaderna innan du blev sjuk. Från denna inkomst drar man av kostnader för arbetsresor och andra utgifter för inkomstens förvärvande. Om arbetsinkomsterna för 6 månader omvandlad till årsarbetsinkomst är 20 % högre än arbetsinkomsten i beskattningen, bestäms sjukdagpenningen enligt den. Årsarbetsinkomsten i beskattningen justeras med en lönekoefficient.

Om du är under 68 år och arbetar under tiden med pension baserar sig din sjukdagpenning på den arbetsinkomst du tjänat under pensionstiden.