Beräkningsformel

Vid beräkningen av sjukdagpenning används följande formel
Årsinkomst euro/år Formler för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 12 717 Minimidagpenning
12 718–32 797 0,7 x årsarbetsinkomsten : 300
yli 32 798 76,53 + 0,20 x (årsarbetsinkomsten – 32 797) : 300

Beräkningsformlerna är densamma för arbetstagare och företagare. Årsarbetsinkomsten för en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare motsvarar FöPL- eller LFöPL-försäkringens årsarbetsinkomst. Från den arbetsinkomst som ligger till grund för den dagpenning som beräknas utgående från årsinkomst avdras  ett försäkringspremieavdrag på 9,83 %. Motsvarande avdrag görs inte på FöPL-och LFöPL-arbetsinkomsten.