Beräkningsformel

Vid beräkningen av sjukdagpenning används följande formel:

Årsarbetsinkomst euro/år Formler för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 1 453 ej dagpenning
1 454–30 362 0,7 x årsarbetsinkomsten : 300
yli 30 963 72,24 + 0,20 x (årsarbetsinkomsten – 30 962) : 300

Beräkningsformlerna är densamma för arbetstagare och företagare. Årsarbetsinkomsten för en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare motsvarar FöPL- eller LFöPL-försäkringens årsarbetsinkomst. Från den arbetsinkomst som ligger till grund för den dagpenning som beräknas utgående från löneinkomst avdras utgifterna för inkomstens förvärvande och ett försäkringspremieavdrag på 4,24 %. Motsvarande avdrag görs inte på FöPL-och LFöPL-arbetsinkomsten.