Sjukdagpenningens belopp för företagare

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Om din arbetsoförmåga börjar 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av sjukdagpenning utifrån din årsinkomst. Läs mer:  Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Fastställandet av dagpenningar t.o.m. 31.12.2019

Sjukdagpenningen för företagare bestäms utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen eller utifrån arbetsinkomsten under den senaste tiden. Om du redan under skatteåret haft en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) bestäms din sjukdagpenning enligt den FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst som pensionsanstalten fastställt. År 2019 uträknas sjukdagpenningen utgående från den genomsnittliga FöPL-/LFöPL-arbetsinkomsten för år 2017, vilken justerats med en lönekoefficient.

Din dagpenning kan också grunda sig på FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten för de sex senaste månaderna strax innan du insjuknade, om denna arbetsinkomst omvandlad till årsinkomst är 20 % större än den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen för år 2017, justerad med lönekoefficienten.

Om du har en obligatorisk eller frivillig FöPL- eller LFöPL-försäkring beräknas beloppet av dagpenningen utgående från arbetsinkomsten enligt din FöPL- eller LFöPL-försäkring. Du kan inte själv välja om du som sexmånadersinkomst uppger arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring eller förvärvs- eller löneinkomsterna från företagsverksamheten. Som grund för dagpenningen beaktas endast arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

Företagarverksamhet och lönearbete

Om du vid sidan av din företagarverksamhet förvärvsarbetar hos en annan arbetsgivare beaktas både löneinkomsten och företagarinkomsten vid beräkningen av dagpenningen. Om du är en LFöPL- eller FöPL-försäkrad företagare och du har en gällande försäkring under sjukdagpenningsperioden fördelas dagpenningen mellan dig och din arbetsgivare i proportion till FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten och lönen.

Om din FöPL- eller LFöPL-försäkring upphör då arbetsoförmågan börjar delas inte sjukdagpenningen mellan dig och din arbetsgivare. Dagpenningen betalas till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen.

Avslutande av FöPL- eller LFöPL-försäkringen eller ändring av årsarbetsinkomsten

Om beloppet av din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst ändras under sjukdagpenningsperioden eller om din FöPL- eller LFöPL-försäkring avslutas retroaktivt rättas dagpenningsbeslutet enligt FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten.

Om din FöPL- eller LFöPL-försäkring upphör att gälla då arbetsoförmågan börjar kan man som grund för dagpenningen beakta FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten för sexmånadersperioden innan arbetsoförmågan började.

Du kan höja eller sänka dina försäkringsavgifter genom att komma överens om detta med försäkringsbolaget. En tillfällig höjning eller sänkning av försäkringsavgiften påverkar endast avgifterna för det aktuella året och den pension som intjänas under det året. Ändringen inverkar inte på hur FPA:s dagpenning fastställs eller på hur dagpenningen fördelas mellan arbetsgivaren och företagaren.

Pensionstagare och arbete i företaget

Om du är under 68 år och fortsätter din företagsverksamhet under tiden med pension och du inte är FöPL- eller LFöPL-försäkrad kan beloppet av din sjukdagpenning grunda sig på de förvärvsinkomster av företagsverksamheten som du tjänat under tiden med pension.

Om du inte ännu har behövt lämna in någon skattedeklaration och bokslutet finns att tillgå ska du lämna in bokslutshandlingarna gällande inkomsten av företagsverksamheten under tiden med pension för den senaste hela räkenskapsperioden och en sammanslutningsutredning över fördelningen av företagets resultat.

Företagsverksamhet utan FöPL- eller LFöPL-försäkring

Om din arbetsinsats i företaget är liten och du inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring, baserar sig dagpenningen på den arbetsinkomst från företagsverksamheten som konstaterats vid beskattningen. Sådana arbetsinkomster är t.ex. förvärvsinkomst av näringsverksamhet och löneinkomst från det egna företaget.

Din sjukdagpenning kan också grunda sig på inkomsterna under den räkenskapsperiod eller det skatteår som föregick insjuknandet ifall dessa inkomster är 20 % högre än arbetsinkomsten under skatteåret. Du kan i din ansökan lägga fram en utredning om förvärvsinkomsten av näringsverksamhet eller jordbruk eller om löneinkomsten från eget företag. Företagets inkomster och utgifterna i anslutning till dem ska företes för hela den räkenskapsperiod eller hela det skatteår då arbetsoförmågan började eller för den räkenskapsperiod eller det skatteår som föregick begynnelsetidpunkten för arbetsoförmågan. I allmänhet kan man inte tillförlitligt uppge inkomster av näringsverksamhet för en kortare tid än så.

Ifall företagsverksamheten nyligen har inletts eller om det har skett en väsentlig förändring i företagets verksamhet kan du i undantagsfall förete bokslutsuppgifter för en kortare period än detta. Lämna i så fall in ett mellanbokslut och din egen uppskattning av inkomsterna.

Om du inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring och du har regelbunden löneinkomst från det egna företaget kan du förete löneinkomsterna för 6 månader.