Anpassningskurs för unga med muskelsjukdomar eller sjukdomar i det perifera nervsystemet

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om

  • du är i åldern 13–18 år och går i årskurserna 7–9 eller har gått ut grundskolan
  • du har diagnostiserats med en sjukdom i det perifera nervsystemet eller en muskelsjukdom eller spinal muskelatrofi (SMA)
  • du behöver multiprofessionell rehabilitering.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. En vuxen anhörig eller närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under 2 dygn i slutet av kursen.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i neurologi eller barnneurologi
  • en sjukskötare
  • en fysioterapeut
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer