Anpassningskurs för vuxna med muskelsjukdomar eller sjukdomar i det perifera nervsystemet

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om

 • du är över 18 år
 • du har diagnostiserats med en muskelsjukdom eller en sjukdom i det perifera nervsystemet
 • du har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna delta i grupprehabilitering
 • du behöver multiprofessionell rehabilitering.

Kursen lämpar sig inte för dig, om din sjukdom hindrar dig från att delta aktivt i rehabiliteringen eller om dina mål för rehabiliteringen snarare gäller vård och behandling än rehabilitering.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

 • personer med muskelsjukdomar, dystrofier eller spinal muskelatrofi (SMA)
 • personer med sjukdomar i det perifera nervsystemet
 • personer med myastenia gravis (MG).

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och genomförs i 2 perioder. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. En vuxen anhörig eller närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under 3 dygn i slutet av kursen.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i neurologi
 • en fysioterapeut
 • en sjukskötare
 • en psykolog
 • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer