Vem kan få rehabiliteringsstöd eller sjukpension?

Ärenden relaterade till nedsatt arbetsförmåga och rehabilitering samt till ansökan om rehabiliteringsstöd och sjukpension kräver ofta ingående utredningar och läkarutlåtanden. Om du förvärvsarbetar ska du vända dig till din företagshälsovård. Du kan också vända dig till FPA eller din arbetspensionsanstalt för att få råd.

Du kan få rehabiliteringsstöd eller sjukpension enligt folkpensionslagen om du uppfyller samtliga av följande villkor:

  • Sjukdom eller funktionsnedsättning hindrar arbete som ger dig en skälig utkomst.
  • Du är i åldern 16–64 år.
  • Dina övriga pensioner och ersättningar ligger under inkomstgränsen.
  • Du har bott i Finland minst den lagstadgade bosättningstiden (3 år efter att du har fyllt 16 år). Kravet på bosättningstid tillämpas emellertid inte om du tidigare har fått handikappbidrag för personer under 16 år eller om din arbetsoförmåga har börjat medan du var bosatt i Finland och innan du fyllde 19 år.

För rehabiliteringsstödet måste du ha en vård- eller rehabiliteringsplan eller så håller man på att utarbeta en plan.

Undantag och lindrigare villkor:

  • Om du har fyllt 60 år bedöms din rätt till sjukpension enligt lindrigare grunder än för yngre personer. Vid bedömningen betonas dessutom arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär.
  • Personer som är blinda eller rörelsehindrade har rätt till sjukpension enligt folkpensionslagen, även om de arbetar.

Unga får sjukpension endast under vissa förutsättningar

Unga personer som har fyllt 16 år och som har en svår funktionsnedsättning kan få sjukpension från FPA. I regel är rehabiliteringspenning för unga den primära förmånen för personer under 20 år.

En ung person kan få sjukpension om

  • det enligt FPA:s utredning inte är möjligt med yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringspenning för unga
  • den yrkesinriktade rehabiliteringen har avbrutits på grund av sjukdom eller upphört för att den inte gett resultat.

Om en 16-åring beviljas folkpension, upphör barnbidraget och eventuellt handikappbidrag som betalats ut. I stället för handikappbidrag kan den unga beviljas vårdbidrag för pensionstagare.