Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands

Ett försäkringsbolag kan ansöka om ersättning från FPA för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands, om personen i fråga har gett försäkringsbolaget fullmakt. Ersättningen kan betalas till försäkringsbolaget om bolaget har betalat de faktiska kostnaderna för vården.

Bestämmandet av ersättningen är beroende av om kostnaderna har uppkommit i ett EU- eller EES-land eller Schweiz eller i något annat land.

Handläggningen av ersättningar för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands har koncentrerats till centret för internationella ärenden vid FPA.

I sjukförsäkringslagen, lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013), EU-förordningarna 883/04 och 987/09 och i de överenskommelser om social trygghet som Finland ingått föreskrivs om rätt till ersättning för kostnaderna för sjukvård som tillhandahållits utomlands.

Beviljande av intyg som tillfälligt ersätter det europeiska sjukvårdskortet

EU:s dataskyddsförordning (679/2016) började tillämpas i Finland 25.5.2018. Enligt dataskyddsförordningen är det förbjudet att behandla uppgifter om hälsa utan ett uttryckligt samtycke av kunden. Ett provisoriskt intyg som ersätter det europeiska sjukvårdskortet (EHIC replacement certificate, s.k. EHIC repl.) betraktas som en sådan uppgift.

Utan fullmakt av kunden kan intyget beviljas endast till
•    det sjukhus som vårdar kunden
•    ambassaden eller
•    det andra landets förbindelseorgan.

Om någon annan än ovan nämnda instanser ber om ett intyg av FPA, behövs en fullmakt. I fullmakten ska kunden befullmäktiga en fysisk och namngiven person. Om kunden har befullmäktigat en juridisk person, t.ex. ett försäkringsbolag, kan intyget inte beviljas.

Mer information