FPA och social- och hälsovårdsreformen

I och med social- och hälsovårdsreformen skapas en ny förvaltningsnivå i Finland, det vill säga 21 välfärdsområden. Från början av år 2023 övergår ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet till dessa välfärdsområden och till Helsingfors stad.

FPA har ett nära samarbete med välfärdsområdena så att de gemensamma kunderna ska kunna garanteras smidiga tjänster. FPA:s datalager kan användas i samband med kunskapsbaserad ledning inom välfärdsområdena.

På webbplatsen Social- och hälsovårdsreformen finns samlad information om välfärdsområdets uppgifter och tidtabellen för inrättandet av välfärdsområden.

FPA som välfärdsområdenas samarbetspartner

FPA:s roll i social- och hälsovårdsreformen är mångsidig:

  • FPA:s förmåner och tjänster är en del av social- och hälsovårdstjänsterna.
  • FPA har områdesspecifik statistik och forskningsbaserad information som välfärdsområdena kan utnyttja vid planeringen av sina tjänster och i beslutsfattningen.
  • FPA stöder välfärdsområdena när det tar i bruk Kanta-tjänsterna eller när ändringar i Kanta-tjänsterna införs.
  • En avveckling av flerkanalsfinansieringen av FPA:s förmåner utreds.

Blogginlägg av Marjukka Turunen och Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 4.1.2022: 
Mycket ändras i och med social- och hälsovårdsreformen – FPA hjälper gärna dem som deltar i beredningsarbetet för välfärdsområdena | Sosiaalivakuutus

FPA:s förmåner och tjänster som en del av social- och hälsovårdstjänsterna

FPA är en del av den helhet som tjänsterna och förmånerna för kunderna utgör på ett riksomfattande plan, både i dagsläget och efter reformen. Många av FPA:s förmåner har nära anknytning till social- och hälsovårdstjänsterna.

  • FPA beviljar sjukvårdsersättningar för besök, undersökningar och behandlingar inom den privata hälso- och sjukvården samt för resekostnader i samband med hälso- och sjukvård.
  • FPA betalar läkemedelsersättningar samt ordnar och verkställer rehabiliteringstjänster för kunder i alla åldrar.
  • Utkomststödet är en del av socialvården och hör nära samman med socialvårdstjänsterna inom välfärdsområdena.
  • Kommunerna och FPA har redan nu ett nära samarbete när det gäller skötseln av de gemensamma kundernas ärenden. Samarbetet kommer att fortsätta också tillsammans med de kommande välfärdsområdena och kommunerna.

Sammantaget deltar FPA alltså i sektorsövergripande kundsamarbete med olika aktörer, även med aktörer inom social- och hälsovården. Den lagstiftning som gäller social- och hälsovårdsreformen förutsätter att välfärdsområdena och kommunerna samarbetar nära med både statliga och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen samt med organisationer och andra aktörer när det gäller skötseln av tjänster och förmåner. Syftet är att säkerställa att servicekedjorna för kunderna fungerar smidigt. Här har FPA en viktig roll i egenskap av en aktör som både tryggar kundernas grundläggande försörjning och tillhandahåller tjänster.

Marjukka Turunens anförande 13.10.2021:  Om sektorsövergripande kundsamarbete – utmaningar och möjligheter (på finska).

Kundsamarbetet måste kraftigt främjas även i fortsättningen. Därför är FPA med i de reformer, projekt och försök som ingår i regeringsprogrammet, där vikten av kundsamarbete har lyfts fram i ännu högre grad än tidigare. Kundsamarbetet förutsätter lagändringar för att främja utnyttjandet av kunddata, gemensam dialog samt resurser och kunnande.

FPA deltar i programmet för arbetsförmåga:

Utöver de nya välfärdsområdena och social- och hälsovårdsreformen finns det dessutom en strukturreform på gång som gäller sysselsättningstjänsterna. Planen är att tjänsterna ska överföras till kommunerna.

FPA:s datalager i samband med kunskapsbaserad ledning

FPA har omfattande datalager med uppgifter om den sociala tryggheten och kundernas förmåner och tjänster i de olika välfärdsområdena. FPA tillhandahåller statistik och forskningsbaserad information för välfärdsområdena samt uppgifter för jämförelse mellan områdena.

FPA producerar information för såväl statsförvaltningen och välfärdsområdena som för andra lokala och nationella aktörer. Informationen utnyttjas vid planeringen av tjänster och för kunskapsbaserad ledning.

Kanta-tjänsterna som en del av välfärdsområdenas informationshantering

Kanta-tjänsterna är en del av välfärdsområdenas digitala tjänster och informationshanteringen inom social- och hälsovården. FPA ger stöd när välfärdsområdena tar i bruk Kanta-tjänsterna. De kunduppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna överförs från de nuvarande anordnarna av social- och hälsovårdstjänster till välfärdsomårdenas register. Dessutom behöver de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården utbildning om förändringarna.

FPA utvecklar Kanta-tjänsterna och svarar för Kanta-tjänsternas datalager. Utöver uppgifter från hälso- och sjukvården kommer också allt mer uppgifter från socialvården att överföras till Kanta-tjänsterna. Mina Kanta-sidor hör till de digitala tjänster som finns tillgängliga för välfärdsområdenas invånare.

Avveckling av flerkanalsfinansieringen av FPA:s förmåner

I nuläget finansieras social- och hälsovårdstjänsterna på många olika sätt. Som ett led i social- och hälsovårdsreformen utreds och bedöms också olika finansieringsalternativ för förenkling och avveckling av flerkanalsfinansieringen.

I avvecklingen av flerkanalsfinansieringen utreds och bedöms bland annat möjligheterna att på ett nytt sätt ordna och verkställa de sjukförsäkringsförmåner som FPA verkställer. Man måste utreda om välfärdsområdena i fortsättningen borde svara för den del av finansieringen av förmånerna som staten i nuläget svarar för. Dessutom dryftas om man borde dra in vissa förmåner och överföra finansieringen till välfärdsområdena, som en del av den allmänna finansieringen. Det här arbetet är ännu inte klart, utan det fortsätter hösten 2021 i riksdagen.

Outi Antilas blogg 21.9.2021 om riskerna med avvecklingen av flerkanalsfinansieringen (på finska): Monikanavarahoituksen purkamisessa on valtavia riskejä, joiden suuruutta kukaan ei voi vielä arvioida.

Läs mer