Hemvård

Specialvårdspenning kan beviljas för hemvård i anslutning till sjukvård. Hemvården ges i regel omedelbart före eller efter sjukvården om

  • barnets sjukdom (jfr förteckningen i förordningen sjukhus- eller poliklinikvård) och
  • sjukdomen är i ett sådant snabbt avancerande eller krävande behandlingsskede att föräldern bör delta i vården på heltid.

Specialvårdspenning betalas för maximalt 60 vardagar för samma sjukdom. Tiden kan bestå av flera perioder. (Se överskridande av maximitiden).

Hur man fyller i D-intyget, hemvård:

  • Ange barnets sjukdom eller funktionsnedsättning och ange dessutom sjukdomskod (ICD-10).
  • Konstatera och beskriv den svåra sjukdomen.
  • Beskriv förälderns deltagande i vården, det snabbt avancerande eller krävande behandlingsskedet och
  • Konstatera nödvändigheten i att föräldern deltar i vården på heltid och hur länge detta är nödvändigt.

För hemvård kan specialvårdspenning beviljas endast en förälder åt gången för samma barn och samma tid.

Specialvårdspenning beviljas inte för en dag då barnet är i dagvård eller deltar i skolundervisning utanför hemmet och föräldern därmed inte vårdar barnet hemma.

Partiell återgång till skolan

Medan behandlingen av en svår sjukdom pågår kan det uppstå en situation, där behandlingsskedet och sjukdomstillståndet fortfarande kräver att föräldern är hemma i beredskap men barnet kan pröva på att återgå till skolan på deltid (högst 3 timmar/dag). Till exempel när ett barn som lider av leukemi fortfarande genomgår immunosuppressiv behandling kan barnet pröva på att återvända till skolan på deltid under en begränsad tid inom ramen för restriktioner som ställs upp av den behandlande läkaren.

Detta är möjligt bara om barnet går i förskola eller grundskola (inte i fråga om dagvård).

Hur man fyller i D-intyget, partiell återgång till skolan:

  • Fyll i som vid hemvård
  • Ange därtill hur länge den partiella skolåtergången varar