Vård och rehabilitering som ges vid sjukhus och poliklinik

Specialvårdspenning kan beviljas en förälder som på grund av barnets sjukdom eller handikapp deltar i vård eller rehabilitering på ett sjukhus, en sjukhuspoliklinik eller vid någon annan privat eller offentlig verksamhetsenhet på nivån för specialiserad sjukvård vård som ges av en specialist på polikliniken vid en rådgivningsbyrå för utvecklingsstörda eller vid någon annan av specialomsorgsdistriktets verksamhetsenheter.

Som en i lagen avsedd verksamhetsenhet på nivån för specialiserad sjukvård betraktas inte

 • en hälsovårdscentral
 • en privatläkares mottagning
 • en institution som drivs av ett specialomsorgsdistrikt

Beviljande av specialvårdspenning för den tid en 7–15-åring får sjukhus- eller poliklinikvård förutsätter att barnets sjukdom är någon av de svåra sjukdomar som avses i statsrådets förordning (1335/2004):

 • leukemier och andra elakartade tumörer
 • svåra hjärtfel
 • svåra olycksfall och brännskador
 • svårbalanserad diabetes och inledningsskedet vid behandling av diabetes
 • svåra mentala rubbningar
 • svår utvecklingsskada
 • svår bronkialastma
 • svår ledgångsreumatism
 • andra sjukdomar, funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd som i fråga om svårighetsgrad kan jämföras med de ovan nämnda sjukdomarna.

Beviljande av specialvårdspenning för sjukhus- eller poliklinikvård för ett barn under 7 år förutsätter inte en sådan svår sjukdom som avses i förordningen.

Ett på förhand överenskommet kontrollbesök på poliklinik för ett barn över 7 år berättigar inte i princip till specialvårdspenning. Om man under besöket utför åtgärder för behandling av en svår sjukdom eller konstaterar behovet av sådana behandlingsåtgärder, kan rätt till specialvårdspenning föreligga.

Beviljande av specialvårdspenning förutsätter att vården med resor tar mer än 6 timmar eller annars hindrar den sökande som deltar i vården från att utföra sitt arbete på heltid.

Specialvårdspenning betalas för maximalt 60 vardagar för samma sjukdom under tiden för sjukhus- eller poliklinikvård. Tiden kan bestå av flera perioder. (Se överskridande av maximitiden).

Bedöm huruvida det är medicinskt motiverat att båda föräldrarna deltar i vården eller rehabiliteringen för att förmedla information i anslutning till vården eller för att säkerställa att vården lyckas (t.ex. handledning, omfattande operationer, kritisk sjukdom). Om specialvårdspenning betalas samtidigt till båda föräldrarna räknas dagarna ihop vid fastställandet av maximitiden.

Hur man fyller i D-intyget, sjukhusvård

 • Ange barnets sjukdom eller funktionsnedsättning och ange dessutom sjukdomskod (ICD-10).
 • 7–15-åring: konstatera och beskriv den svåra sjukdomen
 • Ange också de dagar då det är nödvändigt att föräldern deltar i vården eller rehabiliteringen på heltid.
 • Hur man antecknar förälderns deltagande i vården (fylls i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården).

Hur man fyller i D-intyget, poliklinikvård

 • Ange barnets sjukdom eller funktionsnedsättning och ange dessutom sjukdomskod (ICD-10).
 • 7–15-åring: konstatera och beskriv den svåra sjukdomen och beskriv behandlingen/behovet av fortsatta åtgärder
 • Ange också de dagar då det är nödvändigt att föräldern deltar i vården eller rehabiliteringen på heltid.
 • Hur man antecknar förälderns deltagande (fylls i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården).