Statistik över barnavårdsstöd

Den färskaste publiceringen 5.5.2022:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2021 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

Under år 2021 betalades lagstadgat hemvårdsstöd till 82 385 personer för sammanlagt 103 931 barn. Antalet mottagare minskade med 4,9 % jämfört med året innan. Av mottagarna av hemvårdsstöd var 8,1 % män. I slutet av året omfattades 38 % av barnen i åldern 9 månader till 2 år av stödet. Andelen barn i familjer med hemvårdsstöd varierade landskapsvis mellan 31 och 44 %. Andelen var minst i Lappland och störst i Mellersta Österbotten. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Karta om barn som omfattades av hemvårdsstödet 31.12.2020 landskapsvis.

Produkter som innehåller statistik över barnavårdsstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi