Statistik över särskilt stöd till invandrare 

Statistikföringen har upphört. Nya uppgifter produceras inte längre.

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över särskilt stöd till invandrarer

Statistikpublikationer

Kelasto

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot@kela.fi

Beskrivning av statistiken

Syftet med särskilt stöd till invandrare var att personer som varaktigt hade flyttat till Finland skulle få sin utkomst tryggad vid ålderdom och vid arbetsoförmåga. Mottagarna av särskilt stöd till invandrare blev mottagare av garantipension 1.3.2011.

Datainnehåll

Mottagare av stöd vid statistikföringstidpunkten och stödbeloppet samt det totala beloppet av de stöd som betalats ut under statistikföringsperioden

Klassificeringar

Stödslag, stödstruktur och nationalitet.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken grundar sig på ett individbaserat statistikregister för särskilt stöd till invandrare. Registret grundar sig på information som lagrats i förmånsdatabasen i samband med handläggningen av stödet.

Tidsserie

Statistik över mottagarna av särskilt stöd till invandrare fördes 2003-2011.

Nyckelord

social trygghet, invandrare, utkomstskydd

Kvalitetsbeskrivning 2011: Statistik över särskilt stöd till invandrare

Statistiken över särskilt stöd till invandrare produceras av statistikgruppen inom aktuarie- och statistikavdelningen vid FPA. Lagen om Folkpensionsanstalten förpliktar FPA att utarbeta statistik, beräkningar och prognoser. Enligt arbetsordningen för Folkpensionsanstalten ska aktuarie- och statistikavdelningen vid centralförvaltningen handha försäkringsteknisk kalkylering och statistikföring.

Statistiken finansieras årligen med FPA:s medel.

1 Relevans

Syftet med särskilt stöd till invandrare är att personer som varaktigt flyttat till Finland ska få sin utkomst tryggad vid ålderdom och vid arbetsoförmåga. Uppgifterna i statistiken tas ur statistikregistret för särskilt stöd till invandrare.

Statistiken är avsedd för beslutsfattare, planerare och forskare inom social- och pensionsskyddet samt för invandrarorganisationer och för övriga yrkesutbildade personer i branschen.

Det särskilda stödet till invandrare statistikförs enligt följande statistiska enheter: mottagare av pensionsstöd vid statistikföringstidpunkten, stödets storlek samt det totala beloppet av de stöd som betalats ut under statistikföringsperioden. I statistiken används följande klassificeringar: stödslag, stödstruktur och nationalitet.

Vi följer upp och beaktar statistikanvändarnas synpunkter då vi utvecklar statistiken. Innehållet i statistiken och uppgifternas användbarhet utvärderas bl.a. i gruppen för pensionsstatistik, där även statistikanvändare är medlemmar.

2 Tillförlitlighet

Statistiken över särskilt stöd till invandrare baserar sig på det samlade materialet om de stöd som betalats ut av FPA.

Statistiken grundar sig på ett individbaserat statistikregister för särskilt stöd till invandrare. Registret grundar sig på information som lagrats i förmånsdatabasen i samband med handläggningen av stödet. Statistikregistret omfattar alla de personer som under en viss tidsperiod har haft särskilt stöd till invandrare.

Beloppen av utbetalda särskilda stöd avstäms månatligen och årligen mot uppgifterna i bokföringen.

Systemen för handläggning av förmåner vid FPA är omfattande helheter och de är primärt avsedda för utbetalningen av förmåner. Eventuella fel försöker man förebygga genom ett intensivt samarbete mellan de sakkunniga som ansvarar för förmånerna respektive statistiken.

De fel som upptäckts i statistiken rättas omedelbart enligt rekommendationen i de anvisningar som givits av delegationen för Finlands officiella statistik. Fel i statistiken på nätet rättas och felaktiga uppgifter tas bort. När det gäller trycksaker fogas ett rättelseblad till de publikationer som inte distribuerats och till publikationsbeställare med tillgänglig kontaktinformation sänds ett rättelsemeddelande.

3 Aktualitet och punktlighet

Statistik över särskilt stöd till invandrare publiceras månatligen och årligen. Månadsstatistiken publiceras inom två veckor från statistikmånaden. Publiceringstidpunkten för statistiken framgår av publiceringskalendern.

Uppgifterna i statistiken är slutliga.

4 Samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken är jämförbar sedan år 2003 (1.10) då särskilt stöd till invandrare började betalas ut. Särskilt stöd till invandrare betalas inte längre från 1.3.2011. Mottagare av särskilt stöd till invandrare blir mottagare av garantipension. Statistiken över utbetalda stöd kan dock kompletteras med retroaktiva betalningar från tiden före 1.3.2011.

5 Tillgänglighet och tydlighet

Statistik över särskilt stöd till invandrare publiceras på nätet. Kontaktinformation finns i samband med statistiken för de olika förmånerna.