Statistik över barnavårdsstöd

Den färskaste publiceringen 19.5.2021:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2020 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

Under år 2020 betalades lagstadgat hemvårdsstöd till 86 611 personer för sammanlagt 114 709 barn. Antalet mottagare minskade med 3,4 % jämfört med året innan. Av mottagarna av hemvårdsstöd var 7,9 % män. I slutet av året omfattades 41 % av barnen i åldern 9 månader till 2 år av stödet. Andelen barn i familjer med hemvårdsstöd varierade landskapsvis mellan 34 och 49 %. Andelen var minst i Lappland och störst i Mellersta Österbotten. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Karta om barn som omfattades av hemvårdsstödet 31.12.2020 landskapsvis.

Produkter som innehåller statistik över barnavårdsstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi