Statistikbeskrivning: Statistik över barnavårdsstöd

Producent: FPA

Webbsida: Statistik över barnavårdsstöd

Statistiken över barnavårdsstödet innehåller statistik över de familjer som fått barnavårdsstöd och de barn som omfattats av stöden samt över utbetalda stödbelopp. I statistiken över de kommuntillägg till hemvårdsstöd och privatvårdsstöd som kommunerna betalar ingår endast de kommuner som har ingått avtal om utbetalning med FPA.

Datainnehåll

Mottagare av barnavårdsstöd, barn som omfattats av stöden och utbetalda förmåner.

Klassificeringar

Stödform (hemvårdsstöd, privatvårdsstöd, partiell vårdpenning, flexibel vårdpenning), stöddel (vårdpenning, vårdtillägg och kommuntillägg), åldern på de stödberättigade barnen och deras antal i familjen, vårdplats/vårdare, allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken sammanställs utifrån individbaserat material. Materialet grundar sig på förmånssystemet för barnavårdsstöd, som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av barnavårdsstöd.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört. Tvärsnittsstatistiken publiceras senare än annan statistik, dvs. med två månaders fördröjning.

Tidsserie

De statistiska siffrorna för barnavårdsstöd är jämförbara sedan år 1997.

Nyckelord

Statistik (data), barnavårdsstöd, stöd för hemvård, hemvårdsstöd, vård av barn, barnavård, barn, barnfamiljer.