Statistikbeskrivning: Statistik över FPA-rehabilitering

Producent: FPA

Ingångssida: Statistik över FPA-rehabilitering

Statistiken över FPA-rehabilitering ger en helhetsbild av den riksomfattande rehabilitering som administreras av FPA. Där presenteras ur olika synvinklar statistik över rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringsåtgärderna, de kostnader som åtgärderna orsakar och rehabiliteringspenningen.

Datainnehåll

Rehabiliteringsavgörande/rehabiliteringspenningavgörande, förmånstagare, bekostad rehabiliteringsåtgärd, rehabiliteringskostnader, utbetalda rehabiliteringspenningar och antal dagar för vilka rehabiliteringspenning betalats.

Klassificeringar

Laggrund för rehabiliteringen, rehabiliteringsåtgärd, kursslag, terapislag, sjukdom (den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10), yrke, arbetssituationen före rehabiliteringen, grund för bestämmande av rehabiliteringspenningen, lag som utgör grund för rehabiliteringspenningen samt allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken sammanställs utifrån individbaserade statistikregister över rehabiliteringsförmåner. Dessa utgörs av förmånssystemen för rehabilitering och rehabiliteringspenning, som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Månadsstatistiken publiceras i statistikdatabasen Kelasto månaden efter den månad som statistiken gäller och årsstatistiken i januari följande år. Publikationen FPA-statistik, Rehabilitering publiceras före mitten av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkterna för statistikpublikationerna framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

De centrala statistiska enheterna för rehabiliteringen (rehabiliteringsklient, rehabiliteringsåtgärd och kostnader) är jämförbara från och med 1970-talet vad gäller totalsummorna. På åtgärdsnivå är uppgifterna i huvudsak jämförbara från och med 1992.

Nyckelord

Statistik (data), rehabilitering, rehabiliteringstjänster, rehabiliteringsklient (klient), kostnader, sjukdomar, rehabiliteringspenning.