Statistik över grundläggande utkomststöd

Producent FPA

Produkter som omfattar statistik över grundläggande utkomststöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Via länken öppnas statistik vars begränsningar användaren kan redigera.

Datakuber för grundläggande utkomststöd

Information om grundläggande utkomststöd som FPA handlägger och betalar ut samlas i summa-materialet, som kallas datakuber. Av datasäkerhetsskäl kan FPA inte publicera datakuber på nätet. FPA:s statistiktjänst skickar på begäran avgiftsfritt sådan statistik som det är möjligt att producera utifrån uppgifterna i datakuberna. Begärandena ska skickas till e-postadressen tilastot (a) kela.fi, och svar ges i regel inom två veckor.
Beskrivningar av datakuber för grundläggande utkomststöd (xls)

Beskrivning

Statistiken över grundläggande utkomststöd beskriver det grundläggande utkomststöd som FPA betalar ut samt de personer och hushåll som har fått stödet. Utkomststödet är en form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. Det består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Från ingången av 2017 ansöker man om utkomststöd hos FPA som avgör kundens rätt till grundläggande utkomststöd.
Läs hela beskrivningen