Statistikbeskrivning: Statistik över moderskapsunderstöd

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Webbsida: Statistik över moderskapsunderstöd

Statistiken över moderskapsunderstöd innehåller uppgifter om mottagarna och utbetalda belopp. Den innehåller även uppgifter om utbetalda adoptionsbidrag.

Datainnehåll

Understödets mottagare (familj), barn för vilka understöd betalats, utbetalda understöd och beloppet av de understöd och bidrag som betalats ut.

Klassificeringar

Formen av moderskapsunderstödet (förpackning eller penningsumma), antal barn i familjen som får understöd, moderns arbetsinkomster, antal tidigare barn, tid sedan föregående barns födelse, antal barn som adopterats från utlandet, adoptionsbidragets storlek, adoptionslandet, allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken sammanställs utifrån individbaserade material. Materialen grundar sig på en förmånsdatabas för moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag, som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag.

Uppdateringsfrekvens

Statistik över moderskapsunderstödet publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört.

Tidsserie

De centrala statistiska enheterna är jämförbara sedan år 1994, då skötseln av moderskapsunderstödet överfördes från socialnämnderna till FPA.

Nyckelord

Statistik (data), moderskapsunderstöd, moderskapsförpackningar, föräldraskap, adoptionsbidrag.