Begrepp: Statistik över skolresestöd

Statistiska enheter

Mottagare av skolresestöd

Mottagare av skolresestöd är den som har fått stöd för skolresor under statistikföringsperioden.

Utbetalda stöd

I utbetalda stöd ingår förutom regelbundna och retroaktiva betalningar också återbetalningar av skolresestöd.

Genomsnittligt stöd

I det genomsnittliga stödet för skolresor ingår endast stöd som betalats regelbundet.

Faktorer som beskriver mottagarna av förmånerna och innehållet i förmånerna

Ålder

I läsårsstatistiken är studiestödstagarens ålder åldern i slutet av den hösttermin (31.12) som ingår i läsåret.

Region

Skolresestöd statistikförs regionvis enligt både den kommun där läroanstalten är belägen och den studerandes stadigvarande boendekommun. Uppgifterna om boendekommun är hämtade ur FPA:s databas med allmänna uppgifter. Regiontabellerna innehåller statistikuppgifter om mottagarna av skolresestöd i hela landet, landskapsvis och storområdesvis. Regionindelningen motsvarar situationen under statistikåret.

Läsår

Med läsår avses den period som börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli följande år.

Läroanstaltskategori

De läroanstalter som omfattas av studiestödet har indelats i yrkesläroanstalter, gymnasier och andra läroanstalter (t.ex. folkhögskolor).