Begrepp: Statistik över studiestöd

Statistiska enheter

Mottagare av studieförmåner

Mottagare av studiestöd är en person som har fått studiepenning, bostadstillägg eller statsgaranti för studielån.

Statistikföringen av mottagarna av studiestöd ändrades med början från läsåret 2000/2001. Som mottagare av studiestöd statistikförs de personer till vilka FPA under statistikföringsperioden har betalat regelbundet eller retroaktivt studiestöd eller som under statistikperioden haft gällande statsgaranti för studielån.

Mottagare av statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd är en person som under statistikperioden haft gällande statsgaranti för studielån.

Mottagare studielånsavdrag har under statistikperioden fått ett positivt beslut om rätt till studielånsavdrag. Mottagare av studielånskompensation har fått studielånskompensation under statistikperioden.

I tabeller som gäller hela läsåret statistikförs mottagarna av studiestöd i regel enligt den senaste läroanstalten.

Studerande som tillfälligt studerar utomlands har statistikförts enligt sin egentliga läroanstalt.

Utbetalda stöd

I utbetalda stöd ingår förutom regelbundna och retroaktiva betalningar också återbetalningar av studieförmåner.

Genomsnittligt stöd

I det genomsnittliga studiestödet ingår stöd som betalas regelbundet samt beloppet av statsgarantin angivet i euro (fram till läsåret 2013/2014 endast stöd som betalades ut regelbundet). I beräkningen av det genomsnittliga studiestödet ingår endast de mottagare som i det statistiska materialet haft både regelbunden betalning och statsgaranti för studielån under samma månad.

Faktorer som beskriver mottagarna av förmånerna och innehållet i förmånerna

Ålder

I läsårsstatistiken är studiestödstagarens ålder åldern i slutet av den hösttermin (31.12) som ingår i läsåret. Med medianålder avses den ålder vid vilken hälften av förmånstagarna är äldre och hälften yngre.

Region

Studieförmåner statistikförs regionvis enligt både den kommun där läroanstalten är belägen och den studerandes stadigvarande boendekommun. Uppgifterna om boendekommun är hämtade ur FPA:s databas med allmänna uppgifter. Regiontabellerna innehåller statistikuppgifter om mottagarna av studieförmåner för hela landet, landskapsvis och storområdesvis. Regionindelningen motsvarar situationen under statistikåret.

Läsår

Med läsår avses den period som börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli följande år.

Utbildningsstadium

Med högskola avses de universitet som nämns i universitetslagen och de yrkeshögskolor som avses i lagen om yrkeshögskolestudier. Till andra stadiet hänförs utbildning vid alla övriga läroanstalter, det vill säga yrkesutbildning enligt lagen om yrkesutbildning, gymnasieutbildning enligt gymnasielagen samt utbildning vid andra läroanstalter som nämns i förordningen om studiestöd.

Läroanstaltskategori

De läroanstalter som omfattas av studiestödet har indelats i universitet, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter, gymnasier, andra läroanstalter (bl.a. folkhögskolor) och utländska läroanstalter.