Statistikbeskrivning: Statistik över studiestöd

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida: Statistik över studiestöd

Statistiken över studiestödet beskriver hur samhället stöder de studerandes försörjning under studietiden. I statistiken presenteras ur olika synvinklar uppgifter om mottagarna och utbetalda belopp i euro. Dessutom presenteras uppgifter om måltidsstöd för högskolestuderande, studielån, räntebidrag för studielån, studielånskompensation, studielånsavdrag och statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd.

Datainnehåll

Mottagare av studiestöd och utbetalda studiestöd, genomsnittligt studiestöd, utbetalt måltidsstöd och antal måltider med understöd, mottagare av räntebidrag för studielån och utbetalda räntebidrag, använda studiestödsmånader, statsgarantier som FPA beviljat för studielån, studielånestocken, personer med studieskulder, personer som lyft studielån, mottagare av studielånsavdrag och beviljade studielånskompensationer samt mottagare av studielånskompensation och utbetalda studielånskompensationer.

Klassificeringar

Läroanstaltskategori och utbildningsstadium samt allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken framställs ur material för statistikföring på individnivå som bildas av de förmånsdatabaser som skapas utifrån systemen för handläggning av studieförmåner.

Uppdateringsfrekvens

Studiestödsstatistiken publiceras månadsvis, kalenderårsvis och läsårsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken finns i regel att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört. Statistiken över studielån färdigställs under den termin som följer efter statistikperioden. FPA:s statistik över studieförmåner publiceras senast i mitten av läsåret efter statistikåret. De exakta publiceringstidpunkterna framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

De centrala statistiska enheterna är i huvudsak jämförbara sedan 1977/1978.

Sedan läsåret 2000/2001 har man som mottagare av studiestöd statistikfört de personer till vilka FPA under statistikföringsperioden betalat regelbundet eller retroaktivt studiestöd eller som fått statsgaranti för studielån. Som mottagare av studiestöd statistikfördes under läsåren 1997/1998–1999/2000 även de personer som hade betalat tillbaka studiestöd under statistikföringsperioden.

Sedan 1.8.2011 har statsgaranti för studielån beviljats utan separat ansökan till högskolestuderande som får studiepenning.

Låneuppgifterna statistikfördes fram till 2011 och läsåret 2011/2012 per räntebetalningsmånad. Utöver uppgifterna per räntebetalningsmånad skickar bankerna uppgifterna om studielån för varje år och vid läsårets slut till FPA. Från och med statistiken över studieförmåner 2012/2013 har studielånen statistikförts enligt låneuppgifterna i slutet av året och i slutet av läsåret.

Utbetalda studiepenningar har från och med 1.1.2018 inkluderat försörjarförhöjning och från och med 1.1.2020 läromaterialstillägg. Läromaterialstillägg kan beviljas även utan studiepenning.

Nyckelord

Statistik (data), studieförmåner, studerande, studiestöd, studielån, räntebidrag, studielånsavdrag, studielånskompensation, måltidsstöd, vuxenutbildningsstöd.

Read more