Statistikbeskrivning: Statistik över FPA-pensioner

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida: Statistik över FPA-pensioner

Det finländska pensionsskyddet består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem; folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet. Statistiken över FPA-pensioner ger en helhetsbild av de pensionsförmåner som administreras av FPA.

Datainnehåll

I statistiken ingår uppgifter om pensionsförmånstagarna och deras pensioner vid en viss tidpunkt, om förmåner som beviljats under en viss period samt om förmånsbelopp som betalats under en viss period.

Klassificeringar

Förmånsslag, förmånsstruktur, förmånsdel, familjeklass, allmänna regionklassificeringar, sjukdomsklassifikation (ICD-10), yrke och yrkesställning och allmänna demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken sammanställs utifrån individbaserat material för pensionsförmåner. Materialet grundar sig på förmånssystemet av FPA:s pensionsförmåner.

Uppdateringsfrekvens

Statistik över FPA-pensioner publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken finns i regel att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört. De exakta publiceringstidpunkterna för publikationerna framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Uppgifter om FPA-pensionerna finns tillgängliga från 1942.

Nyckelord

Statistik (data), pensioner, folkpensioner, familjepensioner, pensionärer, fronttillägg, barnförhöjningar, garantipension.