Statistikbeskrivning: Statistik över skolresestöd

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida: Statistik över skolresestöd

Med skolresestödet ersätts kostnaderna för dagliga skolresor för studerande vid gymnasier eller yrkesläroanstalter. Statistiken över skolresestöd beskriver mottagarna av skolresestöd och utbetalda stödbelopp.

Datainnehåll

Mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd.

Klassificeringar

Läroanstaltskategori, färdsätt och mottagare av skolresestöd samt allmänna regionklassificeringar och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken baserar sig på individbaserat material. Materialet grundar sig på information som lagrats i den databas som uppkommer i samband med handläggningen av skolresestödet.

Uppdateringsfrekvens

Statistik över skolresestöd publiceras månadsvis, kalenderårsvis och läsårsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken finns i regel att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört. FPA:s statistik över studieförmåner publiceras senast i mitten av läsåret efter statistikåret. Publiceringstidpunkterna för statistikpublikationerna framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Stödet för skolresor började betalas 1997, och sedan dess är tidsserien jämförbar.

Nyckelord

Statistik (data), studieförmåner, skolresestöd, stöd för skolresor, studerande.