Statistikbeskrivning: Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida: Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Statistiken över läkemedel och ersättningsrättigheter baserar sig på systemet med läkemedelsersättningar inom den allmänna sjukförsäkringen. Statistiken över specialersättningsrättigheter och de sjukdomar som berättigar till specialersättning ger en synnerligen god överblick över olika sjukdomars förekomst i Finland.

Datainnehåll

Antalet ikraftvarande specialersättningsrättigheter och begränsade ersättningsrättigheter under året och vid utgången av året enligt ersättningsrätt, antalet rättigheter som inletts och antalet rättigheter som upphört på grund av dödsfall.

Klassificeringar

Ersättningsklass, sjukdom som berättigar till ersättning, allmänna regionklassificeringar och allmänna demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Ersättningsrättigheter avgörs både av FPA och av arbetsplatskassorna. Utifrån handläggningssystemen för ersättningsrättigheter uppkommer en individbaserad databas, ur vilken statistikregistren skapas.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken uppdateras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken över rättigheter till ersättning för läkemedel publiceras i databasen Kelasto i februari året efter statistikåret.

Tidsserie

Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter finns att tillgå sedan 1968.

Nyckelord

Statistik (data), sjukförsäkring, läkemedelsersättningar, läkemedel, sjukdomar.