Stöd för den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service

Under den tid du deltar i olika former av sysselsättningsfrämjande service betalas den arbetslöshetsförmån som du som arbetslös skulle ha rätt till (arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning).

Du kan ytterligare få en förhöjningsdel och kostnadsersättning.

Grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning som betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service förbrukar den maximala tiden för arbetslöshetsdagpenning.

En arbetslöshetsförmån kan i vissa fall betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service, även om du som arbetslös inte skulle ha rätt till förmånen. Sådana situationer är till exempel:

  • tid utan ersättning (karens)
  • skyldighet att vara i arbete
  • väntetid.

När du deltar i sysselsättningsfrämjande service får du arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning, vilket till exempel betyder att dina föräldrars inkomster inte påverkar arbetsmarknadsstödet under den tiden.

Arbetslöshetsförmånen betalas för alla dagar under tiden för sysselsättningsfrämjande service, också för de dagar då service inte ordnas.

I samband med annan än studie- eller utbildningsrelaterad service har du inte rätt till arbetslöshetsförmån för de dagar då du inte deltar, om inte frånvaron beror på

  • arbetsoförmåga
  • sjukdom hos ett barn som är under 10 år (högst 4 dagar)
  • en anställningsintervju eller något annat jämförbart skäl som anknyter till sysselsättning
  • skötsel av ett offentligt förtroendeuppdrag.

Om du fortfarande är arbetslös då den sysselsättningsfrämjande servicen avslutas ska du anmäla att arbetslösheten fortsätter genom att lämna in en anmälan om arbetslöshetstid.