Forskningsfinansiering som beviljas av FPA

FPA kan bevilja finansiering för forskningsverksamhet som gäller rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring. Detta grundar sig på 12 § 3 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), nedan FRPL. Forskningsprojekt som gäller förebyggande av sjukdomar ska i första hand vara inriktade på sekundärprevention. Forskningsfinansiering beviljas enligt FPA:s gottfinnande.

Ansökan

Forskningsfinansiering 2022

Forskningsfinansiering kan sökas 10.1–28.2.2022 kl 16.00. Försenad ansökan behandlas ej. Beslut om finansiering meddelas senast 31.8.2022. Vi riktar finansiering till s.k. teman för riktat ansökningsförfarande.

Fyll i ansökan om finansiering och skicka in den med bilagor per e-post på adressen kirjaamo@kela.fi.

Postadressen FPA:s forskningsenhet, FPA:s forskningsmedel enligt FRPL 12 §, PB 450, 00056 FPA.

Närmare information: KKRL-tutkimus@kela.fi

 

 1. Teman för riktat ansökningsförfarande 2022
  Teman för riktat ansökningsförfarande publiceras den 10.1.2022
 2. Flexibelt ansökningsförfarande
  FPA kan bevilja forskningsfinansiering också vid andra tidpunkter genom att inleda ett s.k. flexibelt ansökningsförfarande utifrån FPA:s aktuella behov av information. För närvarande pågår flexibelt ansökningsförfarande. Mer information: KKRL-tutkimus@kela.fi

Ansökan om forskningsfinansiering

Man ansöker om forskningsfinansiering med en blankett för ansökan om finansiering. Till blanketten ska fogas en separat, högst tio sidor lång forskningsplan och meritförteckningar för den ansvariga forskaren och andra personer som är centrala för projektet och vid behov en publikationsförteckning. Forskningsplanen kan vara skriven på finska, svenska eller engelska. Ansökan om finansiering ska lämnas in med övriga dokument (forskningsplan, meritförteckningar och andra bilagor) som en enda pdf-fil, som skickas per e-post till FPA:s registratorskontor. Ofullständigt ifyllda eller försenade ansökningar behandlas inte.

Blankett för ansökan om finansiering (pdf)

 • Om det inom den organisation där forskningen utförs krävs ett beslut av ledningsgruppen, en chef eller motsvarande, ska uppgifter om beslutet antecknas i punkt 13 (Forskningstillstånd) på blanketten.   
 • Om forskningen förutsätter en forskningsetisk förhandsbedömning, ska uppgifterna i ett utlåtande av Forskningsetiska delegationen antecknas i punkt 14 på blanketten och utlåtandet fogas till ansökan. Om det inte finns något utlåtande ska man redogöra för detta (i punkt 14). I forskningsprojekten ska Forskningsetiska delegationens anvisningar följas. Ett villkor för ett positivt beslut om finansiering är att de etiska frågorna hanteras på ett adekvat sätt.
 • Om forskningen förutsätter tillstånd att använda registermaterial eller andra forskningsmaterial, och tillstånd för detta redan finns (punkt 15 på blanketten), ska de fogas till ansökan. Om registeruppgifter från FPA används i forskningen ska forskningsteamet ha tillstånd från FPA för att de här uppgifterna ska få tas fram och användas.  
 • Finansiering kan sökas även om alla tillstånd och utlåtanden ännu inte har fåtts, men de måste skickas till FPA innan ett avtal om beviljande av finansiering kan undertecknas.

Information om forskningsfinansieringen

Den årligen återkommande ansökningsprocessen som gäller forskningsfinansiering från FPA inleds i regel i början av året. FPA informerar om ansökningsprocessen på sina webbsidor för forskningen. I annonsen kan ansökningar som gäller specifika forskningsområden (s.k. teman för riktat ansökningsförfarande) begäras. Dessutom kan FPA året runt inleda ansökningsprocesser för finansiering i anslutning till sina aktuella behov av information (s.k. flexibel ansökan). Information om dessa finns på FPA:s webbsidor om forskning.

Principer för beviljande av forskningsfinansiering

De medel som är tillgängliga för forskning är begränsade. Forskningsfinansieringen riktas till forskning som är viktig med tanke på utveckling av sjukförsäkringen och rehabiliteringen samt med tanke på förebyggande av sjukdomar (sekundärprevention). Besluten om forskningsfinansiering grundar sig på FPA:s bedömning, forskningsplanen inklusive bilagor, sakkunnigbedömning av forskningsgruppen och på forskningens betydelse för FPA. Då besluten fattas beaktas bl.a. forskningens betydelse för behovet av information gällande de ämnesområden som anges i FRPL 12 § 3 mom. och 

 • forskningens vetenskapliga kvalitet, aktualitet och tillämpbarhet samt möjligheten att utnyttja forskningsresultaten i praktiken
 • forskningens ändamålsenlighet och lämplighet i förhållande till den företeelse som ska undersökas samt forskningsmetodernas lämplighet med avseende på forskningsmaterialets kvalitet och tillräcklighet samt huruvida materialet, forskningsfrågorna och de valda metoderna är förenliga med varandra
 • hur erfaren forskargruppen är
 • hur klara och realistiska finansieringsplanerna och tidsschemana är
 • forskningsetiska frågor.

Finansiering kan beviljas för följande kostnader:

 • löner, arvoden och lönebikostnader för forskare och annan forskningspersonal
 • anskaffningsutgifter för material, utförande av statistiska analyser och för andra kostnader som gäller forskningsverksamhet
 • resekostnader som forskningen förutsätter
 • kostnader för Open Access-publicering.

Ange en detaljerad kostnadsberäkning i forskningsplanen. Forskningsprojektets lönebikostnader får vara högst 30 % av de uppskattade lönekostnaderna och de allmänna kostnaderna högst 15 % av de personalkostnaderna ( inkl. lönebikostnaderna) som FPA-finansieringen söks för. Forskningsgruppen måste själv sörja för försäkringar i anslutning till forskningsverksamheten, ansvarsfrågorna eller resorna. En uppskattning av försäkringspremierna kan bifogas till ansökan om forskningsfinansiering.

Finansieringsbelopp och allokering

Finansieringsbeloppen varierar beroende på forskningsprojektens karaktär och omfattning. Enskilda projekt kan få finansiering i högst tre år och utan särskild orsak till ett belopp av högst 300 000 euro. Finansiering beviljas inte för utveckling av den offentliga hälso- och sjukvården, för medicinsk grundforskning eller någon annan grundforskning och inte heller för kommersiella syften. Finansiering kan i allmänhet beviljas endast för en del av ansökningarna. Ett projekt kan också finansieras delvis, det vill säga få en mindre summa än den som har sökts.

Ett projekt som tidigare har fått finansiering enligt FRPL kan beviljas fortsatt finansiering bara av grundad anledning. En ansökan om fortsatt finansiering ska innehålla en beskrivning av hur den tidigare finansieringen har använts, en analys av hur forskningen framskridit med hänsyn till de uppställda målen och en motivering till behovet av fortsatt finansiering.

Finansiering kan beviljas en inrättning eller en annan sammanslutning som bedriver forskning. Endast av särskilda skäl kan finansiering beviljas direkt till en enskild person. Då måste den enskilda sökanden själv sörja för pensions- och försäkringspremier samt skatter i anslutning till avlöningen.

Fördelningen av den finansiering som avses i FRPL 12 § 3 mom. övervakas av social- och hälsovårdsministeriet, delegationen för rehabiliteringsärenden och FPA:s styrelse.

Handläggning av ansökningar om forskningsfinansiering samt beslut

Om ett projekt lämpar sig bättre för finansiering med utvecklingsmedel enligt FRPL 12 §, överförs ansökan utan separat ansökningsprocess till ansökningsprocessen för projekt som gäller utvecklingsverksamhet.

Information om de forskningsprojekt som har beviljats finansiering (vem som ansvarar för genomförandet av forskningen och ämnet för forskningen) publiceras på webbsidorna för forskningen vid FPA.

Den som är missnöjd med FPA:s beslut kan söka ändring genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen senast den trettionde (30) dagen efter den då han eller hon fått del av beslutet. En besvärsanvisning fogas till beslutet.

För mottagare av forskningsfinansiering: Avtal och rapportering om hur forskningen framskrider

Ett avtal om hur ett projekt som beviljats finansiering kommer att genomföras och finansieras görs upp mellan den som genomför projektet och FPA. Beslutet om finansiering förfaller om inget avtal har ingåtts inom sex månader efter FPA:s beslut.

För att ett finansieringsavtal ska kunna ingås förutsätts det att forskarna har ett forskningstillstånd från sin organisation, behövliga tillstånd för att använda de material som behövs för forskningen och vid behov ett positivt utlåtande från den forskningsetiska förhandsbedömningen.

I avtalet finns överenskommelser bland annat om

 • hur utbetalningarna av finansieringsposterna ska fördelas över projekttiden
 • rapportering om hur forskningen framskrider, vilket sker i samband med utbetalningarna
 • de grunder på vilka finansieringen kan avbrytas eller det utbetalda beloppet återkrävas.

Minst en gång om året, i samband med utbetalningarna, ska en kort mellanrapport om hur projektet framskrider och finansieringen används lämnas in till FPA. När forskningsprojektet har avslutats ska en slutrapport om forskningsresultaten, publikationerna och användningen av finansieringen lämnas in till FPA samt ett högst två sidor långt, lättbegripligt sammandrag av slutrapporten som publiceras på FPA:s webbplats. I rapporteringen ska särskild uppmärksamhet ägnas åt hur resultaten kan utnyttjas.

Artiklar, rapporter och övriga alster som mynnar ur forskningen ska vara offentligt tillgängliga. Vi rekommenderar att forskningsresultaten publiceras i offentligt tillgängliga vetenskapliga publikationer (Open Access).

Mer information: KKRL-tutkimus@kela.fi

Dataskyddsbeskrivning för registret för ansökan om forskningsfinansiering enligt Frpl 12