Forskningsfinansiering

FPA beviljar finansiellt stöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring.

Ansökan

Ansökningstiden för år 2019 gick ut 23.1.2019 kl.12.00.

Närmare information: KKRL-tutkimus@kela.fi

 1. Teman för riktat ansökningsförfarande 2019
  Information om temana för det riktade ansökningsförfarandet/årsansökan 2019
   
 2. Allmänt ansökningsförfarande
  Finansiering kan sökas för forskning som stöder de mål som anges i FRPL 12 § (se Principer för beviljande av forskningsfinansiering).
   
 3. Flexibelt ansökningsförfarande
  Syftet med det flexibla ansökningsförfarandet är att det ska svara mot aktuella kunskapsbehov. För närvarande pågår inte något flexibelt ansökningsförfarande.

Information om forskningsfinansieringen

FPA kan bevilja finansiering för förebyggande av sjukdomar och för forskning som gäller rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring. Detta grundar sig på 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), nedan FRPL. Fördelningen av den finansiering som avses i FRPL 12 § övervakas av social- och hälsovårdsministeriet, delegationen för rehabiliteringsärenden och FPA:s styrelse.

Ansökningsprocessen som gäller finansiering inleds i regel i början av året. Information om den årliga ansökningsprocessen för forskningsfinansiering ges på webbsidorna för forskningen vid FPA och genom en annons i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat. Forskningen vid FPA kan i annonsen begära ansökningar som gäller specifika forskningsområden (s.k. teman för riktat ansökningsförfarande). Finansiering kan emellertid alltid sökas också för andra ämnesområden i enlighet med FRPL 12 §. Dessutom kan FPA året runt inleda ansökningsprocesser för finansiering i anslutning till sina aktuella kunskapsbehov (s.k. flexibel ansökan). Information om dessa finns på FPA:s forskningens webbsidor.

Bidragsbelopp och allokeringen av bidraget

Forskningsfinansiering som beviljas enligt FRPL 12 § allokeras till forskning som är viktig med tanke på utveckling av sjukförsäkring och rehabilitering. Finansieringsbeloppen varierar beroende på forskningsprojektens karaktär och omfattning. Enskilda projekt kan få finansiering i högst tre år och utan särskild orsak till ett belopp av högst 300 000 euro. Finansiering kan i allmänhet beviljas endast för en del av ansökningarna. Ett projekt kan också finansieras delvis, det vill säga få en mindre summa än den som har sökts.

Finansiering kan beviljas en inrättning eller en annan sammanslutning som bedriver forskning. Endast av särskilda skäl kan finansiering beviljas direkt till en enskild person. Då måste den enskilda sökanden själv sörja för pensions- och försäkringspremier samt skatter i anslutning till avlöningen.

Finansiering kan sökas för följande kostnader:

 • löner, arvoden och lönebikostnader för forskare och annan forskningspersonal
 • anskaffningsutgifter för material, utförande av statistiska analyser och för andra kostnader som gäller forskningsverksamhet
 • resekostnader som forskningen förutsätter.

De allmänna kostnaderna för forskningsprojektet kan uppgå till högst 15 % av den totala budgeten för finansieringen från FPA och lönebikostnaderna högst 30 % av de uppskattade lönekostnaderna för projektet. Forskarna måste själva sörja för försäkringar i anslutning till forskningsverksamheten, ansvarsfrågorna eller resorna. En uppskattning av försäkringspremierna kan bifogas ansökan om forskningsfinansiering.

Principer för beviljande av forskningsfinansiering

Då beslut om forskningsfinansiering fattas, beaktas bl.a.

 • forskningens aktualitet och tillämpbarhet samt möjligheten att utnyttja den i praktiken
 • projektets betydelse med tanke på kunskapsbehovet för den sociala trygghet som FPA handhar 
 • projektets ändamålsenlighet och lämplighet i förhållande till den företeelse som ska undersökas och till de valda forskningsmetodernas lämplighet
 • forskningsmaterialets kvalitet och tillräcklighet samt huruvida materialet, forskningsfrågorna och de valda metoderna är förenliga med varandra
 • hur erfaren forskargruppen är
 • hur klara och realistiska finansieringsplanerna och tidsschemana är
 • forskningsetiska frågor.

Forskningsprojekt som gäller förebyggande av sjukdomar ska i första hand vara inriktade på sekundärprevention.

Ett projekt som tidigare har fått finansiering enligt FRPL kan beviljas fortsatt finansiering bara av grundad anledning. En ansökan om fortsatt finansiering ska innehålla

 • en beskrivning av hur den tidigare finansieringen har använts
 • en analys av hur forskningen framskridit med hänsyn till de uppställda målen
 • en motivering till behovet av fortsatt finansiering.

Finansiering beviljas inte för utveckling av den offentliga hälso- och sjukvården, för medicinsk grundforskning eller någon annan grundforskning och inte heller för kommersiella syften.

Ansökan om forskningsfinansiering

Man ansöker om forskningsfinansiering med en blankett för ansökan om finansiering. Till blanketten ska fogas en separat, högst tio sidor lång forskningsplan och en meritförteckning. Forskningsplanen kan vara skriven på finska, svenska eller engelska. Ansökan ska sammanställas i en enda pdf-fil som innehåller blanketten för ansökan om finansiering, forskningsplanen, meritförteckningen och de bilagor som behövs.

Blankett för ansökan om finansiering (pdf)

 • Om det inom den organisation där forskningen utförs krävs ett beslut av ledningsgruppen, en chef eller motsvarande, ska uppgifter om beslutet antecknas i punkt 13 (Forskningstillstånd) på blanketten.
 • Om forskningen förutsätter en forskningsetisk förhandsbedömning, ska uppgifterna i ett utlåtande av en forskningsetisk kommitté antecknas i punkt 14 på blanketten och utlåtandet fogas till ansökan. Om det inte finns något utlåtande ska man redogöra för detta (i punkt 14). I forskningsprojekten ska den forskningsetiska delegationens anvisningar följas. Ett villkor för ett positivt beslut om finansiering är att de etiska frågorna hanteras på ett adekvat sätt.
 • Om forskningen förutsätter tillstånd att använda registermaterial eller andra forskningsmaterial, och tillstånd för detta redan finns (punkt 15 på blanketten), ska de fogas till ansökan. Om registeruppgifter från FPA används i forskningen ska forskningsteamet ha tillstånd från FPA för att de här uppgifterna ska få tas fram och användas. Begäran om uppgifter behandlas av FPA:s enhet för förvaltning och lokaler, som också skaffar kostnadskalkyler för framtagandet av uppgifter. Behandlingstiden för ett tillstånd med anledning av en begäran om uppgifter är minst 2–3 månader.

Begäran om uppgifter för forskningsändamål

 • Finansiering kan sökas även om alla tillstånd och utlåtanden ännu inte har fåtts, men de måste skickas till FPA innan ett avtal om eventuellt beviljande av finansiering kan skrivas under.

Handläggning av ansökningarna samt beslut

Handläggningstiden för ansökningarna är 3–4 månader, från den sista inlämningsdagen till dess att slutliga beslut fattas. Om ett projekt lämpar sig bättre för finansiering med utvecklingsmedel enligt FRPL 12 §, överförs ansökan utan separat ansökningsprocess till ansökningsprocessen för projekt som gäller utvecklingsverksamhet.

De sökande delges besluten om forskningsfinansiering utan dröjsmål.

För att ett finansieringsavtal ska kunna ingås förutsätts det att forskarna har ett forskningstillstånd från sin organisation, behövliga tillstånd för att använda de material som behövs för forskningen och vid behov ett positivt utlåtande från den forskningsetiska kommittén.

 Information om de forskningsprojekt som har beviljats finansiering (vem som ansvarar för genomförandet av forskningen och ämnet för forskningen) publiceras på webbsidorna för forskningen vid FPA när finansieringsavtalen ingåtts.

Sökande av ändring

Den som är missnöjd med FPA:s beslut kan söka ändring genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen senast den trettionde (30) dagen efter den då han eller hon fått del av beslutet. En besvärsanvisning fogas till beslutet.

Avtal och rapportering om hur forskningen framskrider

Ett avtal om hur projektet genomförs och finansieras görs upp mellan den som genomför projektet och FPA. Beslutet om finansiering förfaller om inget avtal har ingåtts inom sex månader efter FPA:s beslut.

I avtalet finns överenskommelser om bland annat

 • hur utbetalningarna av finansieringsposterna ska fördelas över projekttiden
 • rapportering om hur forskningen framskrider, vilket sker i samband med utbetalningarna
 • de grunder på vilka finansieringen kan avbrytas eller det utbetalda beloppet återkrävas.

Minst en gång om året, i samband med utbetalningarna, ska en kort mellanrapport om hur projektet framskrider lämnas in till FPA. När forskningsprojektet har avslutats ska ett lättbegripligt sammandrag om forskningen, en s.k. slutrapport, lämnas in till FPA. Sammandraget publiceras sedan på webbsidorna för forskningen vid FPA

Artiklar, rapporter och övriga alster som mynnar ur forskningen ska vara offentligt tillgängliga.