Stöd för hemvård av barn

I fråga om barn som omhändertagits med stöd av barnskyddslagen (683/83) ställs utbetalningen av stödet in när vården och fostran av barnet har ordnats utom hemmet (19 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn).

Enligt klientavgiftslagen

Stöd för hemvård av barn kan betalas till kommunen med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården då kommunen har ordnat institutionsvård för stödmottagaren.

Kommunen kan uppbära och lyfta stödtagarens hemvårdsstöd för den tid institutionsvården varar. Om barnet också får institutions- eller familjevård som ordnas av kommunen, upphör rätten till stöd om vården varar över tre månader.

Kommunen kan yrka på utbetalning av hemvårdsstöd till kommunen i enlighet med 14 § i klientavgiftslagen. Betalningsyrkandet ska vara FPA tillhanda minst två veckor före datumet för utbetalning. Utbetalningsdagen är månadens sista bankdag.

Ett betalningsyrkande som grundar sig på 14 § i klientavgiftslagen kan lämnas in via e-tjänsten (SOKY).

Betalningsyrkandet kan även formuleras fritt och ska då innehålla följande uppgifter:

 • Uppgifter om förmånstagaren (namn och personbeteckning)
 • Vilken bestämmelse yrkandet grundar sig på
 • Uppgifter om det socialvårdsorgan till vilket stödet önskas utbetalas
 • Namnet på den person som sköter ärendet samt telefonnummer
 • Den tid som yrkandet gäller
 • Underskrift.

Enligt lagen om utkomststöd

Kommunen kan lämna in ett betalningsyrkande om den beviljat en hemvårdsstödssökande utkomststöd antingen helt eller delvis i förskott mot en emotsedd förmån med stöd av 23 § i lagen om utkomststöd.

Kommunen ska informera FPA om betalningsyrkandet minst två veckor före det datum då stödet för hemvård av barn enligt lag ska betalas ut. Kommunen kan lämna in betalningsyrkandet via e-tjänsten (SOKY).

Betalningsyrkandet kan även formuleras fritt och ska då innehålla följande uppgifter:

 • Sökande av hemvårdsstöd/barnets förälder (namn och personbeteckning)
 • Vilken bestämmelse betalningsyrkandet grundar sig på
 • Uppgifter om det socialvårdsorgan till vilket stödet önskas utbetalas
 • Namnet på den person som sköter ärendet samt telefonnummer
 • Den tid som betalningsyrkandet gäller
 • Underskrift.

Exempel

Kunden ansöker om hemvårdsstöd från och med 15.9.2013. Ansökan har inkommit till FPA 1.9.2013. FPA avgör ansökan 9.10.2013, och betalningsdagen är således 31.10.2013. Kommunen har lämnat in ett betalningsyrkande enligt 23 § i lagen om utkomststöd 1.1.2013 och yrkar där på att hemvårdsstödet betalas till kommunen för tiden 15.9–31.10.2013. Hela den betalningspost som ska betalas ut 31.10.2013 betalas till kommunen i enlighet med betalningsyrkandet.

Betalning av hemvårdsstöd till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser:

Läs mer