Stöd från Fpa

Typiska livssituationer då kunderna kontaktar FPA är när ett barn föds, när man börjar studera, när man blir sjuk, när man blir arbetslös och när man går i pension.

Arbetsgivarkundernas FPA-ärenden har i allmänhet att göra med deras anställdas sjukfrånvaro, föräldraledigheter och företagshälsovård.

Företagare betjänas som privatpersoner då de sköter sina egna FPA-ärenden, men som arbetsgivarkunder då de sköter ärenden för sina anställdas räkning.

Barnfamiljer

Föräldrar har rätt till moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning. FPA kan också bevilja bidrag för kostnader vid internationell adoption. För varje barn under 17 år betalar FPA barnbidrag. Ensamförsörjare får förhöjt barnbidrag. Från FPA får man också stöd för hemvård och privat vård av små barn.

Studerande

Studerande som studerar på heltid kan få studiestöd från FPA. Studiestödet omfattar studiepenning, statsgaranti för studielån och bostadstillägg. Studerande som bor på hyra i Finland kan få allmänt bostadsbidrag. Andra stöd för studerande som FPA betalar är till exempel skolresestöd, studielånskompensation och måltidsstöd.

Studiestöd kan beviljas dem som studerar i gymnasier, vid yrkesläroanstalter eller i högskolor och studerande som avlägger andra separat fastställda studier. Den studerandes inkomster och ibland också föräldrarnas inkomster kan påverka möjligheterna att få studiestöd och till vilket belopp.

Arbetslösa

FPA sköter grundtryggheten för arbetslösa som inte tillhör någon arbetslöshetskassa eller som inte längre får dagpenning från sin kassa. De arbetslöshetsförmåner FPA betalar är grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet.

Arbetslöshetsförmåner betalas endast för den tid en arbetslös är anmäld som arbetssökande hos TE-tjänster. TE-tjänster ger FPA ett utlåtande om huruvida arbetslöshetsförmåner kan betalas ut.

Pensionstagare

När den arbetspension eller de pensioner baserade på företagarverksamhet som en person får är små, eller om en person inte får någon sådan pension alls, betalar FPA folkpension. En person som har en liten pension kan dessutom få garantipension.

Till den pensionstrygghet som FPA handhar hör förutom folkpensionen och garantipensionen också bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning och fronttillägg.

Till personer som varit arbetslösa en lång tid och som hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden kan pensionsstöd betalas innan pensionen börjar utbetalas.

Värnpliktiga

FPA beviljar militärunderstöd till en värnpliktig som fullgör bevärings- eller civiltjänst samt till dennes partner och barn. Militärunderstödet kan även beviljas för att täcka boendeutgifter för en fast bostad och räntor på studielån.

Stöd för boende

Låginkomsttagare kan få bostadsbidrag från FPA för en del av utgifterna för hyres- och ägarbostäder. En del av boendekostnaderna måste stödtagaren ändå betala själv.

Vid sjukdom

Den allmänna sjukförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av sjukdom. Patienten kan välja mellan offentliga och privata sjukvårdstjänster.

FPA ersätter en del av privatläkararvodena och en del av kostnaderna för undersökningar och vård vid privata vårdinrättningar. Ersättning betalas också för privat tandvård. FPA betalar dessutom ersättning för de resekostnader som överstiger självriskandelen och för läkemedel som en läkare ordinerat.

När en person som insjuknat är oförmögen att sköta sitt arbete ersätter sjukdagpenningen en del av inkomstbortfallet. Om arbetsgivaren betalar lön under sjuktiden, betalar FPA sjukdagpenningen till arbetsgivaren.

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten har rätt till sjukvård när de vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Man bevisar sin rätt till sjukvård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet som FPA beviljar avgiftsfritt.

Grundläggande utkomststöd

Grundläggande utkomststöd kan beviljas en person eller familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Stödet kan beviljas för utgifter som täcks med grunddelen och för andra grundutgifter.

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet. Andra grundutgifter är till exempel utgifter för boende och andra utgifter för offentlig hälso- och sjukvård än de som ingår i grunddelen.

Om familjen har sådana särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker kan kommunens socialväsende bevilja kompletterande utkomststöd eller förebyggande utkomststöd enligt prövning.

Handikappbidrag

Personer med funktionsnedsättning eller långvariga sjukdomar kan få handikappbidrag eller vårdbidrag för pensionstagare för att underlätta vardagen. Vårdbidragen är graderade enligt sjukdomen eller funktionsnedsättningen och de begränsningar den orsakar.

Rehabilitering

Rehabilitering är verksamhet som bevarar och förbättrar arbets- och funktionsförmågan samt livskvaliteten hos en person som insjuknat eller som drabbats av en funktionsnedsättning. FPA ersätter kostnader för yrkesinriktad och medicinsk rehabilitering. Ur anslag som riksdagen beviljar för ett år i sänder stödjer FPA även annan rehabilitering.

Man kan få rehabiliteringspenning som tryggar försörjningen under den tid man genomgår rehabilitering. Om arbetsgivaren betalar lön under rehabiliteringstiden betalas rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren. En arbetsgivare kan också ansöka om rehabiliteringskurser som ordnas på arbetsplatsen.

När en anhörig avlider

När en make, maka eller ett barns far eller mor eller någon annan vårdnadshavare avlider, tryggar de lagstadgade familjepensionerna den efterlevande makens eller makans och barnens utkomst.

Ansökningar om familjepension riktas både till den avlidna personens arbetspensionsbolag och till FPA. Familjepensioner betalas också ur olycksfalls- och trafikförsäkringen.

En efterlevande make eller maka som har små inkomster kan också få bostadsbidrag för pensionstagare eller allmänt bostadsbidrag.

Flyttning till Finland eller utomlands

Fast bosättning i Finland är i regel ett villkor för att man ska omfattas av den sociala trygghet som handhas av FPA. En person som flyttar till Finland anses vara bosatt i Finland från ankomsten hit om personen har för avsikt att bosätta sig här stadigvarande. En person som flyttat utomlands från Finland omfattas inte längre av den finländska sociala tryggheten.

En person som vistas utomlands tillfälligt (högst ett år) omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Arbetsgivare

FPA ersätter arbetsgivarna för kostnader för sjukfrånvaro med lön och kostnader för familjeledigheter samt kostnader för förebyggande företagshälsovård. FPA ersätter också en del av kostnaderna för allmänläkartjänster för de anställda när tjänsterna har skaffats som en del av företagshälsovården.

Arbetsgivare kan dessutom ansöka hos FPA om skräddarsydda KIILA-rehabiliteringskurser som stöd för de anställdas arbetsförmåga.