Framgång i högskolestudier

Om du studerar vid en högskola måste du avlägga

 • i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad och
 • minst 20 studiepoäng under varje läsår (minimikrav).

En stödmånad är en månad då du haft antingen studiepenning eller bostadstillägg eller både och. Antalet stödmånader påverkar inte minimikravet. Även om du haft studiestöd bara 1 månad under läsåret ska du avlägga minst 20 studiepoäng. Minimikravet gäller inte för det första läsåret, om studierna börjar under vårterminen (1.1 – 31.7) och inte heller för det läsår under vilket du avlagt en högskoleexamen.

Om du inte avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad under det föregående läsåret kan du fortfarande få stöd om du under hela din studietid avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Under det föregående läsåret måste du ändå ha avlagt minst 20 studiepoäng.

Exempel

En studerande har under föregående läsår (1.8 – 31.7) avlagt 40 studiepoäng och fått studiestöd för 9 månader. Under hela studietiden har den studerande avlagt 140 studiepoäng och använt 27 studiestödsmånader.

 1. Den studerande har under föregående läsår avlagt minst 20 studiepoäng. Minimikravet uppfylls.
 2. Den studerande har under föregående läsår i genomsnitt avlagt minst 4,4 studiepoäng per stödmånad. Eftersom antalet studiepoäng är färre än 5 studiepoäng per stödmånad, kontrollerar FPA den studerandes studiepoäng för hela studietiden.
 3. Den studerande har under hela studietiden i genomsnitt avlagt minst 5,2 studiepoäng per stödmånad. Eftersom antalet studiepoäng är minst 5 studiepoäng per stödmånad, anses studieframgången vara tillräcklig. FPA skickar ingen begäran om utredning till den studerande. Utbetalningen av studiestöd fortsätter.

När studieframgången följs upp beaktas alla studieprestationer och använda stödmånader i fråga om högskolestudier – dock tidigast från 1.8.2011.

Uppföljning av studieframgången

FPA följer upp studieframgången i oktober varje år. Uppföljningen gäller det föregående läsåret (1.8 – 31.7) och den tid du har studerat vid en högskola. Studier som genomförts i augusti samma år beaktas först följande gång studieframgången följs upp.

Om du blir utexaminerad eller avlägger en högskoleexamen innan uppföljningen av studieframgången genomförs eller under det läsår som föregår uppföljningen, har dina studier framskridit tillräckligt. Om du har avlagt en högskoleexamen redan tidigare, dvs. före det läsår som föregår uppföljningen, beaktas studieprestationerna och stödmånaderna för tiden efter den månad då du avlade högskoleexamen.

Exempel

Den studerande avlägger en lägre högskoleexamen i november 2021 och fortsätter därefter sina studier för en högre högskoleexamen. När uppföljningen för läsåret 2021–2022 genomförs i oktober 2022 har den studerande framskridit tillräckligt i sina studier eftersom han har avlagt en högskoleexamen under det läsår som föregår uppföljningen.

När uppföljningen för läsåret 2022–2023 genomförs i oktober 2023 beaktas den studerandes studieprestationer och stödmånader för tiden efter den månad då den studerande avlade en lägre högskoleexamen, dvs. för tiden 1.12.2021–31.7.2023.

En stödmånad är en månad då du haft antingen studiepenning eller bostadstillägg eller både och. Vid uppföljningen av studieframgången beaktas månader för vilka du har betalat tillbaka stödet eller för vilka stödet har återkrävts av dig inte som stödmånader. Allmänt bostadsbidrag beaktas inte i stödmånaderna med tanke på uppföljningen av studieframgången.

Om du vill minska antalet stödmånader som beaktas vid uppföljningen av studieframgången kan du annullera eller betala tillbaka studiestöd.  Om du inte avlägger minst 20 studiepoäng under ett läsår är du tvungen att annullera eller betala tillbaka stödet för hela läsåret.

FPA följer inte upp studieprestationerna för enskilda månader.  Tidigare studier som räknats till godo beaktas inte vid uppföljningen.

Om din studieframgång inte är tillräcklig

Om din studieframgång inte varit tillräcklig kommer du att få en begäran om utredning från FPA. Ange i ditt svar orsakerna till att dina studier inte framskridit. Du kan fortfarande få studiestöd om din studietakt varit långsam av en godtagbar orsak.

Om du inte svarar på begäran om utredning eller om de orsaker som du anger inte godkänns kan ditt studiestöd

Studiestödet kan även återkrävas om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att du inte ens haft för avsikt att studera.

Godtagbara orsaker till långsam studietakt

Godtagbara skäl till att studierna har fördröjts kan t.ex. vara

 • egen eller en nära anhörigs sjukdom,
 • annan svår livssituation eller
 • att man håller på med en särskilt omfattande studiehelhet (t.ex. ett lärdomsprov).

Vid uppföljningen av studieframgången kan en orsak som beror på coronaepidemin också anses som en godtagbar orsak till att studierna inte har framskridit tillräckligt.

En godtagbar orsak kan också vara att du avbrutit dina studier på grund av att du fått barn eller på grund av beväringstjänst eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor. Utbetalningen av studiestöd kan fortsätta om

 • du har börjat få föräldradagpenning eller börjat din tjänstgöring senast i januari och den fortsatt hela vårterminen eller
 • du har haft föräldradagpenning eller varit i tjänst höstterminen och tjänstgöringen har upphört under vårterminen.

Att annullera och betala tillbaka stöd

Om du vill minska antalet stödmånader som beaktas vid kontrollen av studieframgången kan du annullera stöd eller betala tillbaka stöd som redan betalats ut. Det lönar sig att annullera stödet om det läsår då dina studier har fördröjts ännu pågår.

 • Stöd för höstterminen måste betalas tillbaka inom april månad följande år.
 • Stöd för vårterminen måste betalas tillbaka inom 10.9 samma år.

FPA beaktar vid uppföljningen av studieframgången alla återbetalningar du har gjort innan uppföljningen genomförs. Om du betalar tillbaka stöd efter att du redan fått en begäran om utredning ska du besvara begäran och i ditt svar berätta att du återbetalt stöd.

Om du inte avlägger minst 20 studiepoäng (minimikravet på studieprestationer) under ett läsår måste du annullera eller betala tillbaka stödet för hela läsåret. Minimikravet gäller dock inte för det första läsåret, om studierna börjar under vårterminen (1.1 – 31.7) och inte heller för det läsår under vilket du avlagt en högskoleexamen.