Framgång i högskolestudier

Om du studerar vid en högskola måste du avlägga

 • i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad och
 • minst 20 studiepoäng under varje läsår (minimikrav).

Antalet stödmånader påverkar inte minimikravet. Även om du haft studiestöd bara 1 månad under läsåret ska du avlägga minst 20 studiepoäng. Minimikravet gäller inte för det första läsåret, om studierna börjar under vårterminen (1.1-31.7) och inte heller för det läsår under vilket du under vårterminen avlagt en högskoleexamen.

Om du inte avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad under det föregående läsåret kan du fortfarande få stöd om du under hela din studietid avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Under det föregående läsåret måste du ändå ha avlagt minst 20 studiepoäng.

Exempel

En studerande har under föregående läsår (1.8–31.7) avlagt 40 studiepoäng och fått studiestöd för 9 månader. Under hela studietiden har den studerande avlagt 140 studiepoäng och använt 27 studiestödsmånader.

 1. Den studerande har under föregående läsår avlagt minst 20 studiepoäng. Minimikravet uppfylls.
 2. Den studerande har under föregående läsår i genomsnitt avlagt minst 4,4 studiepoäng per stödmånad. Eftersom antalet studiepoäng är färre än 5 studiepoäng per stödmånad, kontrollerar FPA den studerandes studiepoäng för hela studietiden.
 3. Den studerande har under hela studietiden i genomsnitt avlagt minst 5,2 studiepoäng per stödmånad. Eftersom antalet studiepoäng är minst 5 studiepoäng per stödmånad, anses studieframgången vara tillräcklig. FPA skickar ingen begäran om utredning till den studerande. Utbetalningen av studiestöd fortsätter.

När studieframgången följs upp beaktas alla studieprestationer och använda stödmånader i fråga om högskolestudier – dock tidigast från 1.8.2011.

Om du utexamineras innan uppföljningen görs har du gjort tillräckliga framsteg i dina studier. Om du har avlagt en högskoleexamen och du därefter fortsätter med högskolestudier, beaktas studieprestationerna och stödmånaderna för tiden efter den månad då du avlade högskoleexamen.

En stödmånad är en månad då du haft studiepenning eller bostadstillägg eller både och. Du ska inte räkna bostadsbidrag som en stödmånad. Om du vill minska antalet stödmånader som beaktas vid uppföjningen av studieframgången kan du annullera eller betala tillbaka stöd.  Om du inte avlägger minst 20 studiepoäng under ett läsår är du tvungen att annullera eller betala tillbaka stödet för hela läsåret.

FPA följer upp studieframgången i oktober varje år. Uppföljningen gäller det föregående läsåret (1.8–31.7) och den tid du har studerat vid en högskola. Studier som genomförts i augusti samma år beaktas först följande gång studieframgången följs upp. FPA följer inte upp studieprestationerna för enskilda månader.  Tidigare studier som räknats till godo beaktas inte vid uppföljningen.

Om din studieframgång inte är tillräcklig

Om din studieframgång inte varit tillräcklig kommer du att få en begäran om utredning från FPA. Ange i ditt svar orsakerna till att dina studier inte framskridit. Du kan fortfarande få studiestöd om din studietakt tillfälligt varit långsam av en godtagbar orsak.

Om du inte svarar på begäran om utredning eller om de orsaker som du anger inte godkänns kan ditt studiestöd

Studiestödet kan även återkrävas om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att du inte ens haft för avsikt att studera.

Godtagbara orsaker till långsam studietakt

Godtagbara skäl till att studierna har fördröjts kan t.ex. vara

 • egen eller en nära anhörigs sjukdom,
 • annan svår livssituation eller
 • att man håller på med en särskilt omfattande studiehelhet (t.ex. ett lärdomsprov).

En godtagbar orsak kan också vara att du avbrutit dina studier på grund av att du fått barn eller på grund av beväringstjänst eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor. Utbetalningen av studiestöd kan fortsätta om

 • du har börjat få föräldradagpenning eller börjat din tjänstgöring senast i januari och den fortsatt hela vårterminen eller
 • du har haft föräldradagpenning eller varit i tjänst höstterminen och tjänstgöringen har upphört under vårterminen.

Svara på begäran om utredning på webblanketten i vår e-tjänst, på den bifogade blanketten eller med en separat utredning. Beskriv hur din situation har påverkat studierna. Berätta också om den fortfarande påverkar studierna. Om möjligt ska du till utredningen foga ett intyg från en myndighet (t.ex. ett läkarintyg) över orsaken till att din studieframgång påverkats.

Utredning om studieprestationerna

Kontrollera att alla dina studieprestationer blivit införda i studieprestationsregistret vid de finländska högskolor där du har studerat.

Om du har genomfört studier som saknas i registret ska du se till att de antecknas i registret för det läsår då de genomfördes. Redogör i ditt svar för de studieprestationer som saknas i registret och ange när prestationerna genomfördes. Ange också rätt datum för studieprestationer som har registrerats för fel läsår. Utifrån din utredning kontrollerar FPA prestationerna i datalagret VIRTA.

 • Om du har en studiehelhet som ännu inte är slutförd (t.ex. lärdomsprov, examensarbete) och som inte syns i studieprestationsregistret, ska du bifoga ett intyg över delprestationen eller lärarens bedömning av hur många studiepoäng av studiehelheten du har avlagt fram till 31.7. Vid behov kan du fylla i och skriva ut FPA:s blankett OT 17r: ’Utredning om studiehelhet som ännu inte är slutförd’.
 • Om du har studieprestationer vid en utländsk högskola och du vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du bifoga ett intyg över utlandsstudierna.
 • Om du har studieprestationer vid Försvarshögskolan eller Högskolan på Åland och du vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du bifoga ett intyg över studierna.
 • Om du har studieprestationer som genomförts före 1.8.2011 och du vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, kontrollerar FPA prestationerna i datalagret VIRTA.

Om du hänvisar till studier utomlands, vid Försvarshögskolan eller vid Högskolan på Åland eller till studier som du genomfört före 1.8.2011, beaktas också de studiestödsmånader som du använt för studierna i fråga.

Att annullera och betala tillbaka stöd

Om du vill minska antalet stödmånader som beaktas vid kontrollen av studieframgången kan du annullera stöd eller betala tillbaka stöd som redan betalats ut. Det lönar sig att annullera stödet om det läsår då dina studier har fördröjts ännu pågår.

 • Stöd för höstterminen måste betalas tillbaka inom maj månad följande år.
 • Stöd för vårterminen måste betalas tillbaka inom augusti månad samma år.

FPA beaktar vid uppföljningen av studieframgången alla återbetalningar du har gjort innan uppföljningen genomförs. Om du betalar tillbaka stöd efter att du redan fått en begäran om utredning ska du besvara begäran och i ditt svar berätta att du återbetalt stöd.

Om du inte avlägger minst 20 studiepoäng (minimikravet på studieprestationer) under ett läsår måste du annullera eller betala tillbaka stödet för hela läsåret. Minimikravet gäller dock inte det första läsåret, om utbildningen inleds under vårterminen (1.1–31.7) och inte heller ett sådant läsår då högskoleexamen avlagts under vårterminen.