Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten vid användning av FPA:s e-tjänster

Katso-tjänsten tas ur bruk vid årets slut 2020. De flesta av FPA:s e-tjänster för arbetsgivarkunder och samarbetsparter har redan övergått till att använda Suomi.fi-identifikation istället för Katso-koder. Katso-koder används fortfarande av några e-tjänster. Dessa övergår senast hösten 2020 till att använda de tjänster för stark autentisering som Suomi.fi erbjuder (kontrollera tidtabellen). Verktyg för stark autentisering är bankkoder, mobil-ID och certifikatkort.

Även Katso-tjänstens fullmaktsfunktioner ersätts med Suomi.fi:s motsvarande funktioner under 2020. Katso-auktorisering är ändå fortsättningsvis delvis i användning eftersom alla användare ännu inte kan få fullmakter via Suomi.fi-tjänsten.

Se till att de personer som sköter FPA-ärenden har fullmakter att göra det.

Fullmakt krävs för att sköta en organisations ärenden

Om en person utifrån registeruppgifterna har rätt att representera ett företag eller en förening ensam, kan han eller hon utifrån sin ställning sköta företagets eller föreningens FPA-ärenden i e-tjänsterna. Alla andra som sköter företagets eller föreningens ärenden ska ha en fullmakt för att sköta FPA-ärenden.

De som använder FPA:s e-tjänster behöver fullmakt av de organisationer för vilka de sköter FPA-ärenden. Fullmakter som behövs för att sköta respektive ärende kan ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. (Bild 1) När fullmaktsrättigheterna har registrerats i tjänsten för tjänstemannabefullmäktignde kan de som fått fullmaktsrätt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge och administrera fullmakter som ger rätt att sköta de egentliga ärendena. 

Bild 1. Företaget eller föreningen ger en person en fullmakt som omfattar en eller flera fullmaktsärenden.

Företag och föreningar kan redan nu ge fullmakter för att sköta deras ärenden, men andra organisationer eller aktörer kan ge fullmakter först från och med juni 2020, när Suomi.fi-tjänsterna blir färdiga. Läs mer om detta på Suomi.fi.

Det behövs en separat fullmakt för att sköta varje FPA-ärende. Fullmaktsgivaren kan begränsa användningen av e-tjänsten till bara de ärenden som personen behöver i sitt arbete.

Fullmakten kan i vissa situationer begränsas med hjälp av en specifikation baserad på FO-nummer eller underorganisation. (Bild 2) På sidorna för respektive e-tjänst finns mer information om användningen av fullmaktsspecifikationer. 

Bild 2. Organisationen befullmäktigar ett annat företag att uträtta ärenden för organisationen genom att ge en fullmakt åt det andra företaget. Representanten för det befullmäktigade företaget kan ge fullmakten vidare som en representationsfullmakt till en anställd och begränsa den att gälla endast vissa organisationer.

Kontrollera vilka fullmakter som behövs för att kunna sköta ärenden hos FPA i e-tjänsterna för arbetsgivare och i e-tjänsterna för samarbetspartner.

Vem kan sköta ärenden för ett företag eller en förening utifrån sin ställning?

Användning av FPA:s e-tjänst

Företagens och föreningarnas ansvarspersoner kan utifrån sin ställning använda FPA:s e-tjänster utan fullmakt. Detta är personer som i ett offentligt register, såsom handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har någon av följande roller:

  •  näringsidkare
  •  utredningsman
  •  verkställande direktör
  •  verkställande direktörens ställföreträdare
  •  vice verkställande direktör
  •  styrelseordförande för ett aktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Ovannämnda personer behöver ändå fullmakt för att använda systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI).

Användning av tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Läs mer på Suomi.fi:s webbplats om vem som kan ge fullmakter att sköta ett företags eller en förenings ärenden utan befullmäktigande och hur till exempel företagets verkställande direktör kan befullmäktiga en anställd att ge fullmakter.

Katso-auktorisering behövs fortfarande

Om organisationen ännu inte kan ge Suomi.fi-fullmakter så behöver den som uträttar organisationens ärenden fortfarande ha Katso-koder och därtill hörande Katso-behörigheter. Under övergångsperioden fungerar de flesta av FPA:s e-tjänster så att tjänsten Suomi.fi-fullmakter från Katso-tjänsten söker de behörigheter som är i kraft utifrån personbeteckningen för den person som inloggad i e-tjänsten. Tjänsten Fullmakter omvandlar Katso-behörigheten till fullmakter i tjänsten Fullmakter.

I vissa situationer måste man för nya användare av e-tjänsten skapa en Katso-kod och bevilja de Katso-behörigheter som behövs fram till att användningen Suomi.fi-fullmakter blir möjlig. Så här är det till exempel fram till 26.9 för dem som använder e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och e-tjänsten för arbetsgivare. När alla i organisationen som använder FPA:s e-tjänster har fått de rätta Suomi.fi-fullmakterna kan man sluta upprätthålla Katso-behörigheterna.

Läs mer