Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten vid användning av FPA:s e-tjänster

De som använder e-tjänsterna för arbetsgivare och samarbetspartner eller Kanta-tjänsternas extranät identifieras hos FPA med hjälp av Katso-tjänsten.

Katso-tjänsten kommer att tas ur bruk under år 2019-2020 och ersättas av Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation, som Befolkningsregistercentralen svarar för.

Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Användaren kan identifiera sig med sina personliga nätbankskoder, med mobilcertifikat eller med certifikatkort.

De organisationer som använder Katso-autentisering måste se till att de som använder e-tjänsten har verktyg för stark autentisering senast när tjänsten övergår till Suomi.fi-identifikation. Kontrollera tidtabellen för när FPA:s olika e-tjänster övergår från Katso-autentisering till Suomi.fi.

Fullmakt krävs för användning av Suomi.fi för en organisations räkning

Behörigheter och andra uppgifter som nu finns i Katso-tjänsten flyttas inte automatiskt över till Suomi.fi, utan de organisationer som använder tjänsten måste befullmäktiga de personer som de vill att ska sköta ärenden i FPA:s e-tjänster.

Rätten att använda tjänsterna grundar sig på en aktuell uppgift om namntecknare som fås ur handelsregistret eller på en på något annat sätt påvisad rätt att representera organisationen samt på de fullmaktskoder som antecknats i det nya fullmaktsregistret och som ger rätt att använda de enskilda e-tjänsterna. Dessa fullmaktskoder ersätter behörighetsfunktionerna i Katso-tjänsten.

Den som har namnteckningsrätt vid ett företag kan kontrollera sina egna uppgifter genom att logga in på Suomi.fi. En annan person kan kontrollera uppgifterna genom att beställa ett registerutdrag. När uppgifterna om namntecknare är aktuella kan fullmakter för FPA:s e-tjänster ges via Suomi.fi. I tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan man ge ett annat företag eller en annan person fullmakt, d.v.s. rätt, att sköta ärenden för företagets räkning.

Andra organisationer

Vid offentliga organisationer och andra sådana organisationer där ingen namntecknare har införts i patent- och registerstyrelsens register, sköts beviljande och godkännande av fullmakter genom de tjänstemannafunktioner som är kopplade till Suomi.fi-fullmakter. Tjänstemannafunktionerna tas i bruk på nästa års sida.

Tjänstemannafunktionerna kommer att användas exempelvis av offentliga organisationer, församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, dödsbon och utländska företag.

En person som har registrerad rätt att bevilja fullmakter för en sådan organisation kan ge fullmakter för skötseln av organisationens ärenden.

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Ett annat sätt att logga in via Suomi.fi utreds som bäst. Mer information om saken ges senare.

Sköta ärenden för en organisations räkning

En person som har beviljats fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan sköta ärenden för en organisations räkning. Identifieringen i olika e-tjänster sker alltid med personliga identifieringsverktyg.

Fullmaktskoder

På webbplatsen fpa.fi publicerar FPA information om vilka fullmaktskoder som behövs för de olika e-tjänsterna efter hand som koderna i fråga kan sökas och beviljas i Suomi.fi-tjänsten. Där kan de som beviljar fullmaktskoder kolla upp för vilka uppgifter fullmaktskoderna behövs och vilka ärenden den som beviljas en kod kan sköta i FPA:s e-tjänster.

Läs anvisningarna

Läs mer