Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten vid användning av FPA:s e-tjänster

Alla FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetsparter har redan övergått från att använda Katso-autentisering till Suomi.fi-identifikation (kontrollera tidtabellen). Verktyg för stark autentisering är bankkoder, mobil-ID och certifikatkort.

Även om Suomi.fi-identifikation är i bruk, fungerar en del av e-tjänsterna fortfarande med de fullmakter som finns i Katso-tjänsten till utgången av 2020. Användarna av FPA:s e-tjänster måste dock skaffa Suomi.fi-fullmakter så snart som möjligt eftersom Katso-tjänsten tas helt ur bruk senast vid årets slut 2020.

Se till att de personer som sköter FPA-ärenden har fullmakter att göra det.

Obs!

Se till att de personer som sköter FPA: ärenden har Suomi.fi-fullmakter att göra det.

Fullmakt krävs för att sköta en organisations ärenden

Om en person utifrån registeruppgifterna har rätt att ensam representera ett företag eller en förening, kan han eller hon utifrån sin ställning sköta företagets eller föreningens ärenden i FPA:s e-tjänster. Alla andra som sköter företagets eller föreningens ärenden ska ha fullmakt att sköta FPA-ärenden.

De som använder FPA:s e-tjänster behöver fullmakt av de organisationer för vilka de sköter FPA-ärenden. Kontrollera vilka fullmakter som behövs för att sköta FPA-ärenden i e-tjänsterna för arbetsgivare och e-tjänsterna för samarbetspartner.

De fullmakter som behövs för att sköta respektive ärende kan ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter (Bild 1). En del organisationer beviljar fullmaktsrätt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande innan tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan användas självständigt.

Bild 1. Företaget eller föreningen ger en person en fullmakt som omfattar en eller flera fullmaktsärenden.

Fullmaktsgivaren kan begränsa användningen av e-tjänsten till bara de ärenden som var och en behöver i sitt arbete. En del av fullmakterna kan begränsas ytterligare med hjälp av en specifikation baserad på FO-nummer så att de gäller bara vissa organisationer eller med hjälp av en underorganisationskod så att de gäller vissa delar av en organisation.

Det kan finnas behov av begränsning exempelvis då företaget befullmäktigar ett annat företag att sköta vissa ärenden (Bild 2). På sidorna för de olika e-tjänsterna finns det närmare information om användningen av avgränsningsspecifikationer.

Bild 2. Organisationen befullmäktigar ett annat företag att uträtta ärenden för organisationen genom att ge en fullmakt åt det andra företaget. Representanten för det befullmäktigade företaget kan ge fullmakten vidare som en representationsfullmakt till en anställd och begränsa den att gälla endast vissa organisationer.

Kontrollera vilka fullmakter som behövs för att kunna sköta ärenden hos FPA i e-tjänsterna för arbetsgivare och i e-tjänsterna för samarbetspartner.

Vem kan sköta ärenden för ett företag eller en förening utifrån sin ställning?

Användning av FPA:s e-tjänst

Företagens och föreningarnas ansvarspersoner kan utifrån sin ställning använda FPA:s e-tjänster utan fullmakt. Detta är personer som i ett offentligt register, såsom handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har någon av följande roller:

  •  näringsidkare
  •  utredningsman
  •  verkställande direktör
  •  verkställande direktörens ställföreträdare
  •  vice verkställande direktör
  •  styrelseordförande för ett aktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Ovannämnda personer behöver ändå fullmakt för att använda systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI).

Användning av tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Läs mer på Suomi.fi:s webbplats om vem som kan ge fullmakter att sköta ett företags eller en förenings ärenden utan befullmäktigande samt hur till exempel ett företags verkställande direktör kan befullmäktiga en anställd att ge fullmakter.

Sammanslutningar vars uppgifter om firmateckningsrätt inte finns i offentliga register ger fullmaktsrätt med en fullmaktsansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Katso-behörigheterna fungerar ännu en kort tid, men det lönar sig att ge nya anställda Suomi.fi-fullmakter direkt. När alla i organisationen som använder FPA:s e-tjänster har fått de rätta Suomi.fi-fullmakterna kan man sluta upprätthålla Katso-behörigheterna.

För att en utländsk person ska kunna ges fullmakt att använda FPA:s e-tjänster måste personen ha registrerat åt sig en identifierare för utländska användare (UID) i identifieringstjänsten Finnish Authenticator, och personen ska styrka sin identitet via applikationen Finnish Authenticator.

Läs mer