Suomi.fi har ersatt Katso i FPA:s e-tjänster

Alla FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetspartner har redan övergått från att använda Katso-autentisering till Suomi.fi-identifikation. Utöver ändringen gällande autentisering behövs Suomi.fi-fullmakter för alla e-tjänster.

Läs anvisningarna om givande av fullmakt

Välj anvisning enligt vad du vill veta eller vilken typ av företag eller sammanslutning du företräder:

Obs

Från 1.2 kan man inte logga in på FPA:s e-tjänster utan Suomi.fi-fullmakter. 

Fullmakt krävs för att sköta en organisations ärenden

Om en person utifrån registeruppgifterna har rätt att ensam representera ett företag eller en förening, kan han eller hon utifrån sin ställning sköta företagets eller föreningens ärenden i FPA:s e-tjänster.  Alla andra som sköter företagets eller föreningens ärenden ska ha fullmakt (ärendefullmakt eller representationsfullmakt) av sin egen organisation att sköta FPA-ärenden. Kontrollera vilka fullmakter som behövs för att sköta ärenden hos FPA i e-tjänsterna för arbetsgivare och i e-tjänsterna för samarbetspartner.

De fullmakter som behövs för att sköta respektive ärende kan ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter (Bild 1). Offentliga organisationer, stiftelser, många föreningar med flera registrerar först fullmaktsrätten i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande för att det ska vara möjligt att självständigt använda tjänsten Fullmakter.

Fullmaktsgivaren kan begränsa användningen av e-tjänsten till bara de ärenden som var och en behöver i sitt arbete. I e-tjänsten för arbetsgivare och i e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård kan fullmakterna därtill avgränsas med avgränsningsspecifikationer.

För att en utländsk person ska kunna ges fullmakt att använda FPA:s e-tjänster måste personen ha registrerat åt sig en identifierare för utländska användare (UID) i identifieringstjänsten Finnish Authenticator, och personen ska styrka sin identitet via applikationen.

Företag och föreningar ger fullmakter självständigt

Alla företag, bokföringsbyråer, bolag och föreningar som i offentliga register har angett representationsrätt för en person ensam, kan självständigt befullmäktiga andra personer eller företag i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Övriga föreningar registrerar fullmaktsrätten genom fullmaktsansökan. I bild 1 beskrivs fullmaktsprocessen då man befullmäktigar anställda i den egna organisationen.

Bild 1. Företaget eller föreningen ger en person en fullmakt som omfattar en eller flera fullmaktsärenden.

I bild 2 visas processen då ett företag eller en förening befullmäktigar ett annat företag att sköta företagets eller föreningens ärenden. Vid det företag som får fullmakten ges fullmakten vidare i form av representationsfullmakt. Också den som leder eller är kontaktperson för företaget eller föreningen måste ge sig själv representationsfullmakt, om han eller hon sköter ett kundföretags ärenden.

Bild 2. Organisationen befullmäktigar ett annat företag att uträtta ärenden för organisationen genom att ge en fullmakt åt det andra företaget. Representanten för det befullmäktigade företaget kan ge fullmakten vidare som en representationsfullmakt till en anställd och begränsa den att gälla endast vissa organisationer.

Vem kan sköta ärenden för ett företag eller en förening utifrån sin ställning?

Ansvarspersoner i företag och föreningar kan utifrån sin ställning använda FPA:s e-tjänster utan fullmakt. Det är fråga om personer som i ett offentligt register, såsom handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har någon av följande roller:

  •  näringsidkare
  •  utredningsman
  •  verkställande direktör
  •  verkställande direktörens ställföreträdare
  •  vice verkställande direktör
  •  styrelseordförande för ett aktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Läs mer