Registrering av Suomi.fi-fullmakter genom assisterat fullmaktsgivande

Registrering av Suomi.fi-fullmakter genom assisterat fullmaktsgivande är en tjänstemannafunktion som är avsedd för sådana aktörer som inte har möjlighet att ge elektroniska fullmakter som självbetjäning. Aktörerna i fråga är sådana organisationer vars representant inte är registrerad i offentliga register, t.ex. offentliga organisationer såsom kommuner och statliga myndigheter samt församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, dödsbon och utländska företag.

Vid assisterat fullmaktsgivande ansöker organisationen om fullmaktsrätt, och en tjänsteman registrerar fullmaktsrätten. För detta förfarande ska organisationerna utse de personer som man vill ansöka om fullmaktsrätt för. Den som har fått fullmaktsrätt kan sedan själv ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter till andra personer eller organisationer som uträttar ärenden för organisationens räkning.

Registrering av fullmakter genom assisterat fullmaktsgivande förutsätter elektronisk fullmaktsansökan som man fyller i den s.k. tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande innehåller stegvisa anvisningar som beskriver hur man gör ansökan och berättar vilka dokument som behövs som bilagor till ansökan.

 

Anvisningar

Förberedelser inför registreringen av fullmakter

De organisationer som behöver assisterad registrering av fullmakter via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kan i fråga om FPA-ärenden förbereda sig för ansökan på följande sätt:

 • Läs anvisningarna som gäller tjänsten Suomi.fi-fullmakter och FPA:s anvisningar.
 • Kartlägg alla de ärenden för vilka er organisation använder FPA:s e-tjänster, och red ut vilka fullmakter som behövs i e-tjänsterna:
 • Välj vilka personer som ni vill ansöka om registrering av fullmaktsrätt för. Behörigheten motsvarar till vissa delar behörigheten som huvudanvändare i Katso-tjänsten.
 • Slå fast vilka fullmaktsärenden var och en av dem som får fullmaktsrätt ska få sköta och befullmäktiga vidare till andra. Fullmaktsrätten begränsas till att gälla endast vissa fullmaktsärenden.
 • En del av fullmakterna kan begränsas med en specifikation till att gälla exempelvis bara vissa underorganisationer. Avgränsningsspecifikationer används i e-tjänsten för arbetsgivare och e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovårdskostnader.
 • Ta reda på vem i organisationen som är behöriga att underteckna en ansökan om fullmakt för er organisations räkning.

Fullmaktsrätten kan riktas så att den gäller till exempel endast en viss underorganisation. Detta görs med hjälp av en fullmaktsspecifikation. Fullmaktsspecifikationer används dock endast i vissa fullmaktsärenden. Det lönar sig också att bekanta sig med fullmaktsspecifikationerna på förhand och fundera på behovet av sådana i god tid.
Ta reda på vem i organisationen som är behöriga att underteckna en ansökan om fullmakt för er organisations räkning.

Registrering av fullmaktsrätt

En organisation som ansöker om assisterad registrering av fullmaktsrätt ska lämna in en fullmaktsansökan där man specificerar uppgifterna om fullmaktsgivaren respektive fullmaktstagaren och omfattningen av fullmakten. En fullmaktsansökan ska undertecknas av fullmaktsgivaren själv eller av fullmaktsgivarens lagliga företrädare. Beroende på fullmaktsgivare ska rätten att underteckna påvisas genom en eller flera handlingar som fogas till ansökan.

En ansökan om fullmakt kan lämnas in för handläggning på tre olika sätt:

 • Elektronisk ansökan om fullmakt på webbplatsen Suomi.fi. Tills vidare är det endast finländska företag och sammanslutningar som kan använda sig av den här möjligheten. Utländska företag och sammanslutningar kan således ännu inte i det här skedet lämna in ansökningar elektroniskt.
 • För utländska företag och för sådana inhemska företag som av någon anledning inte kan göra en elektronisk fullmaktsansökan lönar det sig att skicka in sin ansökan per post. Som bilaga till ansökan krävs bestyrkta och legaliserade handlingar.
 • Ansökningarna kan också lämnas in på ett registreringsställe. Detta alternativ rekommenderas främst för sådana fullmaktsgivare som agerar i egenskap av privatperson. Läs mer om registreringställena i anvisningarna på webbplatsen Suomi.fi.

Fullmaktsrätten börjar gälla genast då en tjänsteman har registrerat den.

Personer som har fått fullmaktsrätt kan logga in på tjänsten Suomi.fi-fullmakter med sina personliga verktyg för stark autentisering och hantera Suomi.fi-fullmakter för den organisation som de representerar. De kan ge fullmakter till andra medarbetare inom organisationen och vid behov även till utomstående organisationer, t.ex. till den som sköter löneförvaltningen.

Befullmäktigande av en annan offentlig organisation

En kommun eller en annan offentlig organisation kan i vissa situationer befullmäktiga en annan offentlig aktör att agera som sin representant i FPA:s e-tjänster. En kommun kan exempelvis ge en ärendefullmakt till en samkommun eller en statlig organisation kan ge en ärendefullmakt till den aktör som sköter statens löneräkning. I sådana fall måste den organisation som får fullmakt göra två fullmaktsansökningar i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande:

 • registrering av fullmaktsätter, som gör det möjligt att ge ärendefullmakter till de anställda som sköter organisationens egna FPA-ärenden
 • registrering av representantens fullmaktsrätt, vilket gör det möjligt att ge representationsfullmakter till de personer som sköter en annan organisations FPA-ärenden med fullmakt av den andra organisationen.

Läs mer