Deltagarna till kundråden för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning har valts

 

Till råden valdes kunder som använder tolkning för olika ändamål och har olika kommunikationsmetoder. Målet var också att få med deltagare från olika håll i landet.

Kundråden för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning ordnas i Helsingfors 23.10. och i Tammerfors 6.11. I råden kommer man att diskutera servicen, till exempel hur det är att beställa tolkar och  hurdan kommunikation kunderna önskar. I råden kommer man också att fundera på hur tjänsten skulle kunna utvecklas i framtiden. Träffarna i Helsingfors och Tammerfors har samma innehåll.

Kundråden väckte en del intresse, och alla anmälda kunde inte tas med. Till ett råd kan väljas högst 10 deltagare, så att alla har en chans att få sin röst hörd.

Kundråden hålls på finska och tolkas enligt deltagarnas behov. Bland de anmälda fanns även flera finlandssvenska kunder. FPA strävar efter att organisera en egen svenskspråkig träff under hösten.

De utvalda deltagarna har fått en inbjudan per e-post. FPA ersätter deltagarnas resekostnader. Deltagarna får inga andra ersättningar.

Kundråden är inte bestående

FPA ordnar kundråd kring teman som byts årligen. Ett tema för år 2018 är en utomordentlig kundupplevelse. Tidigare har FPA ordnat kundråd till exempel om utkomststöd, arbetsförmåga och internationella situationer. FPA:s kundråd är inte bestående. Via råden hör FPA vanliga kunder ur olika kundgrupper, och får information om hur kunderna upplever servicen och verksamheten. 

Informationen som samlas via råden används när tjänsterna utvecklas. Enskilda utvecklingsidéer och -behov kan förverkligas snabbt, medan större utvecklingsbehov beaktas i mån av möjlighet på längre sikt.