Flexiblare användning av personlig tolklista

Tolktjänstkunder som har en personlig tolklista kan ge FPA ett permanent tillstånd att försöka hitta tolk också utanför listan. FPA informerar kunden om någon tolk tas bort från kundens lista.


 

Det har varit möjligt att använda tolklista sedan början av 2018. Tills vidare har en personlig tolklista gjorts upp för 2 300 kunder, dvs. två tredjedelar av de kunder som använder tolktjänsten har velat ta i användning en lista. Respons och erfarenheter från kunderna har samlats in om användningen av tolklista.

Användningen av tolklista ändras utgående från responsen från kunderna. Sedan december har kunden kunnat ge FPA permanent tillstånd att försöka hitta någon annan tolk om ingen av tolkarna på tolklistan är ledig. Tidigare har FPA begärt tillstånd av kunden skilt för varje beställning. Tillståndet kan ges till exempel med ett meddelande till det egna områdets e-postadress.

FPA informerar kunden om någon tolk har tagits bort från kundens lista. En tolk kan tas bort från listan bland annat på tolkens begäran eller om tolken inte längre utför tolkningsuppdrag för FPA. I sådana situationer kontrollerar FPA alltid om kundens lista fungerar och förslår nödvändiga ändringar, till exempel att en ny tolk tas med på listan.

Med hjälp av tolklistan kan kunden påverka vem som blir hans eller hennes tolk

När en tolktjänstkund väljer att använda en tolklista kan kunden påverka vem som tolkar för honom eller henne. Genom tolklistan söker man fram en tolk för kundens beställningar i första hand från tolklistan. Kunden har kunnat påverka valet av tolkar till listan och vet att de här tolkarna är lämpliga för honom eller henne.

Det lönar sig att föreslå ett tillräckligt antal tolkar för listan. På så sätt kan man försäkra sig om att kunden får en bekant tolk från sin egen lista för alla sina tolkningsbehov. Tolkarna på listan kan till exempel vara bokade för andra kunder, på semester eller arbeta endast deltid.

Kunden kan också själv föreslå att tolklistan ändras. Om kunden önskar anlita en viss tolk till exempel för uppdrag som gäller arbetslivet eller för skötsel av ärenden i vardagen, kan kunden föreslå att tolken tas med på listan. FPA kontrollerar om tolken kan läggas till på listan, dvs. om tolken till exempel har nödvändig utbildning och nödvändiga färdigheter för kundens behov.

Visste du det här om tolklistan?

  • Tolklistan utgörs av en grupp tolkar till vilka man strävar efter att förmedla alla kundens beställningar.
  • På listan finns bara tolkar som lämpar sig för kundens behov och som kunden godkänt.
  • Tolklistan ger kunden möjlighet att påverka den tolktjänst som han eller hon får.
  • Det är frivilligt att använda en tolklista.

Läs mer