Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning förnyas – uppdateringen av kunduppgifter börjar


Tolktjänstens kunder kan börja meddela FPA de uppgifter om sig själv och sina tolkningsbehov som behövs då FPA förmedlar tolkar till kunderna.

 

FPA har skickat ut ett kundbrev till tolktjänstens kunder om de kommande förändringarna i tjänsten. Brevet innehåller en ny kunduppgiftsblankett som kunden ska fylla i och skicka tillbaka till FPA. Brevet innehåller även de nya kontaktuppgifterna till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, som tas i bruk 1.1.2018.

Den mest centrala förändringen i tjänsten är att alla kunder kan ta i bruk en så kallad personlig tolklista från vilken tolkarna förmedlas. Dessutom ska tolken i fortsättningen sökas så nära kunden eller tolkningsstället som möjligt.

Viktigt att uppdatera kunduppgifterna


Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar tolkar enligt de uppgifter som kunderna uppger. Därför lönar det sig att meddela uppgifterna så noggrant som möjligt.

Förutom basuppgifter behöver FPA information till exempel om hur kunden kommunicerar och vilka kommunikationsmetoder hon eller han förstår. Dessutom behövs information om de hjälpmedel som kunden använder och andra tjänster som hen använder på grund av sin funktionsnedsättning.

Uppgifterna kan meddelas med blanketten som följer med kundbrevet. Det går också att skriva ut blanketten via FPA:s webbplats. Kunderna kan börja meddela uppgifter till FPA i november.

Kunden kan föreslå tolkar till tolklista


Ifall kunden vill börja använda en personlig tolklista, kan han eller hon meddela om detta med kunduppgiftsblanketten. Listan sammanställs i samarbete med FPA. Kunden antecknar på blanketten de tolkar, som han eller hon önskar få på sin lista. Efter det kontrollerar FPA att tolken har sådana tolkningsfärdigheter som kunden behöver. FPA ber även tolken om lov att lägga till denna på listan.

Det lönar sig att börja med bekanta sig med det egna områdets serviceproducenter. En lista över serviceproducenterna finns på FPA:s webbplats. På serviceproducenternas egna webbsidor finns information om tolkarna. Vid behov kan kunden beställa en tolk som hjälper till med att välja tolkar och fylla i blanketten. Kunden kan också be om råd hos centret för tolktjänst (på finska eller via distanstjänsten på finskt teckenspråk).

Informationen om tolkar kompletteras ännu


Det saknas ännu information om tolkarna och listorna kompletteras i slutet av 2017 och början av 2018. Kunderna kan ändå redan nu börja göra upp tolklistan och skicka den till FPA. När uppgifterna om tolkarna kompletteras, kan kunden uppdatera listan. Även Centret för tolktjänst kan föreslå nya tolkar åt kunden.

Förmedlingen av tolkar för 2018 börjar 4.12.2017.

Närmare information till kunderna: