Umgängesavdrag

Om man kommit överens om umgängesavdrag i underhållsavtalet beaktas detta avdrag också i underhållsstödet. Vid beviljandet av underhållsstöd beaktas som underhållsbidrag det belopp som den underhållsskyldige i verkligheten måste betala till barnet.

Det kan vara svårt för FPA att följa specialvillkor i anslutning till umgängesavdrag. Exempel: Under ytterligare uppgifter i avtalet sägs följande om umgängesavdraget: umgängesavdrag görs för de månader under vilka den underhållsskyldige har hand om barnet i 10 dagar. FPA får veta vem som har hand om barnet endast om stödtagaren eller den underhållsskyldige själv meddelar detta. Om parterna är oense om huruvida skötseln av barnet har skett i enlighet med avtalet kan avdrag inte göras på underhållsbidraget.