Underhållsavtalets innehåll

Underhållsavtalet ska vara så entydigt som möjligt. Om innehållet i ett underhållsavtal som lämnats till FPA är motstridigt eller lämnar rum för tolkning, ska handläggaren alltid fråga barnatillsyningsmannen vad som avses i avtalet. Också specialvillkor (t.ex. umgängesavdrag) kan orsaka oklara situationer, upprepade kontroller och fördröjda betalningar.

För att en ansökan om underhållsstöd ska kunna handläggas utan dröjsmål bör man i underhållsavtalet 

  •  tydligt med siffror ange beloppet av underhållsbidraget och vilken tidsperiod det fastställts för.
  •  tydligt ange förfallodagen för underhållsbidraget.
  •  ange så få och så tydliga specialvillkor som möjligt.
  •  ifall underhållsbidraget fastställs för viss tid ta ställning till vad som händer efter detta (t.ex. underhållsbidraget ändras genom detta avtal för viss tid varefter det tidigare avtalet på nytt träder i kraft eller detta avtal ersätter i sin helhet det underhållsavtal som fastställdes xx.xx.xxxx).
  • nämna att underhållsbidragets belopp grundar sig på den underhållsskyldiges bristande försörjningsförmåga.

Ovan nämnda punkter ska beaktas särskilt när det vid tidpunkten för fastställandet av avtalet är sannolikt att underhållsstöd kommer att sökas. 

Exempel på handläggning av underhållsstöd

Maija ansöker om både skillnadsunderhållsstöd* och underhållsstöd som grundar sig på försummelse att betala underhållsbidrag* från och med 1.4.2014. Till ansökan fogar hon ett underhållsavtal där underhållsbidraget fastställts till 40 e/mån för tiden 1.4.2014–31.12.2014. I underhållsavtalet står under ytterligare uppgifter följande: underhållsbidraget har fastställts till samma belopp som barnförhöjningen till arbetslöshetsbidraget. Föräldrarna förbinder sig att justera underhållsavtalet om situationen förändras. Handläggaren märker att Maija har beviljats skillnadsunderhållsstöd redan tidigare genom ett avtal där beloppet har fastställts till 120 e/mån från 1.1.2013 tills barnet fyller 18 år.

Avtalet väcker följande frågor hos handläggaren:

  • Har det någon betydelse att den underhållsskyldige enligt FPA:s uppgifter inte får arbetslöshetsbidrag och inte heller har en anhängig ansökan? Vad händer om han aldrig söker eller kan få arbetslöshetsbidrag?
  • Hur inverkar det på ärendet om beloppet av barnförhöjningen till arbetslöshetsbidraget varierar från månad till månad?
  • Om beloppet av underhållsbidraget grundar sig på barnförhöjningen till den underhållsskyldiges arbetslöshetsbidrag, innebär det då också att beloppet grundar sig på den underhållsskyldiges bristande försörjningsförmåga?
  •  Träder det underhållsavtal som gäller tills barnet blir myndigt på nytt i kraft efter det underhållsavtal som gjorts upp för viss tid?

 Eftersom underhållsavtalet inte kan tolkas vid FPA i oklara fall ber handläggaren barnatillsyningsmannen utreda de oklara punkterna.

Läs mer