Information till den underhållsskyldiga

Underhållsskyldig är den förälder som enligt underhållsavtal eller domstolsbeslut är skyldig att betala barnet underhållsbidrag.

Om den underhållsskyldiga har försummat att betala underhållsbidrag, kan boföräldern, dvs. den förälder som bor tillsammans med barnet, ansöka om underhållsstöd hos FPA. När boföräldern ansöker om underhållsstöd på grund av uteblivet underhållsbidrag, meddelar FPA den underhållsskyldiga när ansökan är under behandling.

Den underhållsskyldiga kan ge FPA en egen utredning om

  • varför underhållsbidrag inte har betalats
  • beloppet av underhållsbidragsskulden
  • andra omständigheter som eventuellt inverkar på avgörandet av underhållsstödsärendet.

Underhållsstöd kan undantagsvis beviljas utan att höra den underhållsskyldiga om hans eller hennes vistelseort är okänd.

Om underhållsstöd beviljas betalar FPA underhållsstöd till boföräldern och driver in alla obetalda underhållsbidrag inklusive dröjsmålsränta av den underhållsskyldiga samt i fortsättningen de underhållsbidrag som månatligen förfaller. De underhållsbidrag som drivs in bildar en underhållsbidragsskuld. Sökande av ändring i ett beslut som gäller underhållsstöd eller befrielse från betalning av underhållsbidrag avbryter inte indrivningen av underhållsbidrag.

När underhållsstödet har beviljats skickar FPA ett brev till den underhållsskyldiga med anvisningar om betalning av underhållsbidragsskulden.

Därefter, när underhållsstödet har beviljats, ska den underhållsskyldiga betala alla underhållsbidrag till FPA. Om den underhållsskyldiga betalar underhållsbidraget direkt till barnet eller föräldern, minskar betalningarna inte beloppet av den underhållsbidragsskuld som FPA driver in. Underhållsbidragsskulder preskriberas efter 5 år.

Den underhållsskyldiga ska alltid betala det rätta underhållsbidragsbeloppet. Beloppen justeras årligen med index. Uppgifter om indexjusteringarna för underhållsbidrag vid årsskiftet finns i allmänhet på kommunernas webbsidor.

Avtal om underhållsbidrag

I samband med en skilsmässa kommer föräldrarna överens om underhållsbidraget genom ett avtal som fastställs av kommunens socialväsende, i allmänhet av kommunens barnatillsyningsman. Om föräldrarna inte kan enas om underhållsbidraget, fastställer en domstol underhållsbidragets belopp.

Ytterligare information om underhållsbidrag och fastställande av det får du exempelvis av socialväsendet i din egen kommun.