Underhållsstöd

Kommunen kan antingen ansöka om underhållsstöd eller yrka på att underhållsstöd som beviljats en person betalas ut till kommunen.

När underhållsstöd söks av kommunen

Kommunen kan på ett barns vägnar ansöka om underhållsstöd om barnet får av kommunen bekostad vård dygnet runt utanför hemmet (t.ex. sjukhusvård, annan institutionsvård eller familjevård).
Det har ingen betydelse om barnet omhändertagits enligt barnskyddslagen. Ett villkor är att vården varar längre än en kalendermånad. Underhållsstödet betalas till kommunen tidigast från ingången av kalendermånaden efter den då vården började.
Kommunen har samma ställning som andra sökande och ansökningsförfarandet är det samma.

  • Kommunen fyller i ansökan om underhållsstöd och bifogar de handlingar som behövs.
  • Den retroaktiva ansökningstiden är 3 månader.
  • Under punkten Ytterligare uppgifter på ansökningsblanketten ska kommunen uppge från och med när eller under vilken tid barnet får institutions- eller familjevård.

Exempel

Barnet har varit i familjevård sedan 20.7.2013 och inget underhållsstöd betalas ut. Kommunen kan ansöka om underhållsstöd om familjevården varar längre än en kalendermånad. Underhållsstödet kan då betalas till kommunen från 1.8.2013, om villkoren för beviljande i övrigt uppfylls. Kommunen måste lämna in ansökan senast 30.11.2013.

När kommunen yrkar på betalning av underhållsstöd

Betalning av underhållsstöd till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser:

Läs mer