Uppsagda arbetstagare har rätt till företagshälsovårdstjänster

Sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård har ändrats så att arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård för arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker i sex månader efter att skyldigheten att arbeta har upphört. Företagshälsovård ska ordnas på samma nivå och i samma omfattning som för arbetstagare som har anställning. Arbetsgivaren har under den här tiden rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen.

Skyldigheten gäller arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda. Ett ytterligare villkor är att anställningen har fortgått 5 år.

Arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård upphör när den uppsagda arbetstagaren hos en annan arbetsgivare inleder ett tjänste- eller anställningsförhållande som fortgår tills vidare eller som är tidsbundet men fortgår minst sex månader, och börjar omfattas av denna arbetsgivares företagshälsovård. Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om detta.

Ersättning för kostnaderna för företagshälsovård för uppsagda arbetstagare söks med samma ansökan och på samma sätt som för kostnaderna för företagshälsovård för arbetstagare som har anställning. Ersättning enligt sjukförsäkringslagen för kostnaderna för företagshälsovård för uppsagda arbetstagare kan betalas om de övriga villkoren för att ersättning ska kunna betalas uppfylls. Arbetsgivaren ska se till att serviceproducenten har aktuella uppgifter om de personer som omfattas av företagshälsovården.

Lagarna träder i kraft 1.1.2017. Ändringen hänför sig till omställningsskyddet i konkurrenskraftsavtalet.

Mer information:
Folkpensionsanstalten, Resultatenheten för förmånstjänster: tth@fpa.fi