Cirka 2600 personer deltog i utbildning för företagshälsovården

Utbildningsturnén Stödja arbetsförmågan tillsammans besökte tio orter under våren 2012.

På kurserna informerades om de ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård som trädde i kraft i början av juni 2012. Företagshälsovården ska bedöma arbetstagarens återstående arbetsförmåga och tillsammans med arbetsgivaren och arbetstagaren utreda vilka möjligheter det finns att återgå i arbete, ifall arbetstagaren haft långa eller upprepade perioder med sjukfrånvaro. Senast när sjukdagpenning har betalats ut för 90 dagar ska arbetstagaren lämna in ett utlåtande från företagshälsovården till FPA. En betydande ändring är också att ansökningstiden för sjukdagpenning förkortades till två månader. På kurserna gavs också information om partiell sjukdagpenning och hur den ändring av sjukförsäkringslagen som trädde i kraft i början av 2011 inverkar på ersättandet av kostnader för företagshälsovård.

Syftet med lagändringen är att främja samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården vad gäller upprätthållandet av arbetsförmågan samt att skapa förutsättningar för att ingripa i tid vid långvarig sjukfrånvaro.