Utkomststöd i coronavirusläget

Grundläggande utkomststöd kan beviljas enskilda personer eller familjer som bor eller vistas i Finland då deras inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna, såsom mat och läkemedel.

Det grundläggande utkomststödet är avsett för personer som inte klarar sig trots att de har förvärvsarbete, utövar företagsverksamhet, har olika förmåner eller andra inkomster och tillgångar. Det är också avsett för dem som inte kan försörjas av en underhållsskyldig.

Man ska ansöka om andra förmåner innan man ansöker om utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Alla kundens och kundens familjs disponibla inkomster och tillgångar inverkar på beloppet, inklusive besparingar som finns på bankkonto. Också övriga sociala förmåner räknas som inkomster. Den som tänker ansöka om grundläggande utkomststöd ska först utreda sin eventuella rätt till exempelvis arbetslöshetsförmåner, stöd för boende, föräldradagpenningar och sjukdagpenning.

På grund av coronaepidemin har det gjorts temporära ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare. Genom ändringarna höjs nivån på förmånerna och villkoren lindras. Du kan läsa mer om ändringarna på sidan Ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare.

Vilken är din situation?