Utredningar över ej direktersatta inköp

En kund (försäkrad eller icke-försäkrad i Finland, se punkt 3.13) kan för köp som han eller hon betalat helt och hållet söka ersättning hos FPA på blankett SV 178r. Ersättning ska sökas inom sex månader från inköpet.

Exempel där kunden kan få ersättning i efterskott från FPA:

 • apotekstillverkade vitamin- och spårämnespreparat, t.ex. folsyra, som expedierats på recept för behandling av sjukdom
 • begränsat grundersättningsgilla läkemedelspreparat som kunden har inhandlat innan rätt till ersättning beviljats
 • specialersättningsgilla läkemedelspreparat och kliniska näringspreparat som kunden har inhandlat innan rätt till ersättning beviljats
 • specialtillståndspreparat vilkas ersättningsstatus läkemedelsprisnämnden har fastställt så att den gäller retroaktivt.

När det gäller preparat som omfattas av ersättningssystemet ska kunden (försäkrad eller icke-försäkrad i Finland) för sin ansökan om ersättning alltid få en Specifikation av läkemedelsinköp (SV 27r DATA) utskriven på apoteket till vilken fogas kassakvitto. Datumet då läkemedlet expedierats stämplas på specifikationen. Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

I specifikationen anges den mängd preparat som senast expedierades samt datumet för den senaste expedieringen oberoende av om preparatet expedierades med eller utan ersättning.

Om det är fråga om ett pappersrecept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz ska en kopia av receptet fogas till specifikationen. Om det är fråga om ett elektroniskt recept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz ska en utskrift av pdf-versionen av receptet fogas till specifikationen.

Kunden kan söka ersättning hos FPA även om kassakvittot tappats bort, om de uppgifter som behövs för ett avgörande av ersättningsärendet framgår av den utredning som kunden lämnat eller av ansökan.

UTREDNINGAR TILL KUNDEN ÖVER LÄKEMEDELSINKÖP NÄR KUNDEN INTE FÅR ERSÄTTNING PÅ APOTEKET:
Recept Utredningar till kunden över läkemedelsinköp när kunden inte får ersättning på apoteket
Elektroniskt (inklusive recept som apoteket elektrifierat)
 • Specifikation av läkemedelsinköp (SV 27r DATA)
 • Kassakvitto 
Receptblankett som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz
 • Kopia av receptet
 • Specifikation av läkemedelsinköp (SV 27r DATA)
 • Kassakvitto
Elektroniskt recept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz
 • Utskrift av pdf-version av receptet
 • Specifikation av läkemedelsinköp (SV 27r DATA)
 • Kassakvitto

1.6.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 12.2)