Vad innebär arbetsvillkor?

Om du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare eller företagare har du rätt till grunddagpenning. Om du inte har rätt till grunddagpenning kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare om

  • du har varit i lönearbete minst 26 veckor (ca 6 mån.) under de 28 månader (granskningsperioden) som föregick arbetslösheten
  • din arbetstid har varit minst 18 timmar per vecka
  • lönen har motsvarat minst lönen enligt kollektivavtalet.

Om inget kollektivavtal finns ska din lön ha varit minst 1 236 euro/månad (år 2020) eller 1 211 euro/månad (år 2019).

Lönen relateras till arbetstiden:

  • Dagslönen måste ha uppgått till minst 57,49 euro. Dagslönen fås genom att dividera minimilönen per månad med det genomsnittliga antalet arbetsdagar (1 236 : 21,5).
  • Timlönen måste ha uppgått till minst 7,19 euro. Timlönen fås genom att dividera minimilönen per dag med det genomsnittliga antalet arbetstimmar per dag (57,49 : 8).
     

Undantag i fråga om arbetsvillkoret

Inom branscher med avvikande arbetstidsarrangemang (lärare, hemarbetande med anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer) kan arbetsvillkoret uppfyllas även om arbetet varar till exempel i kortare tid. Huruvida arbetsvillkoret kan också beräknas utifrån inkomsterna (hemarbetande med anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer).

Du måste ha haft lönearbete i 52 veckor om du arbetar i ett företag där din familjemedlem verkar som företagare men du äger ingen andel i företaget. Villkoren i fråga om arbetstid och lön är desamma som för andra löntagare. Läs mer om förändringen gällande arbetslöshetsförmåner för företagares familjemedlemmar.

Gör så här

Bifoga de bilagor som begärs i ansökan, så att FPA kan utreda om arbetsvillkoret uppfylls. Om din arbetstid har varit oregelbunden, kan blanketten Intyg för fastställande av arbetsvillkoret TT4r (pdf) användas för att utreda arbetstiden. Ge blanketten till arbetsgivaren som fyller i den.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Som företagare uppfyller du arbetsvillkoret om

  • du har arbetat som företagare i minst 15 månader under de 48 månader som föregick arbetslösheten
  • din arbetsinkomst enligt FöPL, LFöPL eller ArPL uppgår till sammanlagt minst 1 090 euro per månad (år 2020) eller 1 068 euro per månad (år 2019)

Företagsverksamhet som fortgått i minst 4 månader beaktas i arbetsvillkoret.

I arbetsvillkoret för företagare beaktas utöver företagsverksamhet också arbete som räknas in i arbetsvillkoret för löntagare som utförts under de föregående 28 månaderna.

Använd räknaren för att kontrollera om du bedrivit företagsverksamhet eller arbetat tillräckligt länge för att du ska få grunddagpenning.

Granskningsperiod för arbetsvillkoret

Med granskningsperiod avses den tid inom vilken utfört arbete beaktas då man utreder om arbetsvillkoret uppfylls.

Granskningsperioden för löntagare (28 månader) och för företagare (48 månader) förlängs på grund av bland annat sjukdom, heltidsstudier och vård av barn under 3 år. Granskningsperioden förlängs också om du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Arbetsvillkorets granskningsperiod kan förlängas med högst 7 år. Längsta möjliga granskningsperiod är alltså 9 år och 4 månader.

Arbetsvillkorets giltighet

Då arbetsvillkoret en gång är uppfyllt, gäller det även om du skulle arbeta mellan arbetslöshetsperioderna. Om du utan godtagbar orsak är borta från arbetsmarknaden längre än 6 månader, har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning förrän du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

Lönesubventionerat arbete och arbetsvillkor

Om du har varit i arbete som arbetsgivaren fått lönesubvention för, räknas 75 % av din arbetstid in i arbetsvillkoret. Resten, dvs. 25 % av din arbetstid, förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret.