Vad innebär arbetsvillkor?


Om du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare eller företagare har du rätt till grunddagpenning. Om du inte har rätt till grunddagpenning kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare om

  • du har varit i lönearbete minst 26 veckor (ca 6 mån.) under de 28 månader (granskningsperioden) som föregick arbetslösheten
  • din arbetstid har varit minst 18 timmar per vecka. Om inget kollektivavtal finns ska din lön ha varit minst 1 189 euro/månad.

Lönen relateras till arbetstiden då arbetsvillkoret beräknas. Det innebär att minimilönen per dag är 55,30 euro (1 189/21,5) och minimilönen per timme 6,91 euro (55,30/8).

Använd räknaren för att ta reda på om du har arbetat tillräckligt länge för att få grunddagpenning.

Räkna ut ditt förmånsbelopp

Använd räknaren för att kontrollera om du kan få grunddagpenning.

Räkna

Inom branscher med avvikande arbetstidsarrangemang (lärare, hemarbetande med anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer) kan arbetsvillkoret uppfyllas även om arbetet varar till exempel i kortare tid. Huruvida arbetsvillkoret kan också beräknas utifrån inkomsterna (hemarbetande med anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer).

Bifoga löne- och arbetsintyg i ansökan, så att FPA kan utreda om arbetsvillkoret uppfylls. Om din arbetstid har varit oregelbunden, kan blanketten Intyg för fastställande av arbetsvillkoret (TT4r) användas för att utreda arbetstiden. Ge blanketten till arbetsgivaren som fyller i den.

Som företagare uppfyller du arbetsvillkoret om

  • du har arbetat som företagare i minst 15 månader under de 48 månader som föregick arbetslösheten
  • din arbetsinkomst enligt FöPL, LFöPL eller ArPL uppgår till sammanlagt minst 1 048 euro per månad (år 2018).

Företagsverksamhet som fortgått i minst 4 månader beaktas i arbetsvillkoret.

I arbetsvillkoret för företagare beaktas utöver företagsverksamhet också arbete som räknas in i arbetsvillkoret för löntagare som utförts under de föregående 28 månaderna.

Använd räknaren för att kontrollera om du bedrivit företagsverksamhet eller arbetat tillräckligt länge för att du ska få grunddagpenning.

Granskningsperiod för arbetsvillkoret

Med granskningsperiod avses den tid inom vilken utfört arbete beaktas då man utreder om arbetsvillkoret uppfylls.

Granskningsperioden för löntagare (28 månader) och för företagare (48 månader) förlängs på grund av bland annat sjukdom, heltidsstudier och vård av barn under 3 år. Granskningsperioden förlängs också om du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Arbetsvillkorets granskningsperiod kan förlängas med högst 7 år. Längsta möjliga granskningsperiod är alltså 9 år och 4 månader.

Arbetsvillkorets giltighet

Då arbetsvillkoret en gång är uppfyllt, gäller det även om du skulle arbeta mellan arbetslöshetsperioderna. Om du utan godtagbar orsak är borta från arbetsmarknaden längre än 6 månader, har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning förrän du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

Lönesubventionerat arbete och arbetsvillkor

Om du har varit i arbete som arbetsgivaren fått lönesubvention för, räknas 75 % av din arbetstid in i arbetsvillkoret. Resten, dvs. 25 % av din arbetstid, förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret.