Vanliga frågor om sjukfrånvaron och rehabilitering

 1. Maximitiden för arbetstagarens sjukdagpenning har uppfyllts för ett halvt år sedan och arbetstagaren har återgått till sitt arbete, men sjukdagar förekommer fortfarande. Lönar det sig för arbetsgivaren att ansöka om sjukdagpenning?
 2. Hur ska jag göra om arbetstagaren har beviljats en veckas semester på grund av en semesterresa under ett pågående avtal om deltidsarbete och arbetsgivaren redan har fått ett beslut om utbetalning av partiell sjukdagpenning?
 3. Ska jag meddela lönerna för sjuktiden också för en sådan delägare i ett aktiebolag som omfattas av FöPL-försäkringen?
 4. Arbetstagaren har under sex månader varit sjuk i flera perioder och beviljats delinvalidpension två månader före insjuknandet. För vilken tid uppger jag lönen för sex månader?
 5. Hur ska jag göra om arbetstagaren under sjukdagpenningsperioden påbörjar rehabilitering och arbetsgivaren inte betalar lön för sjuktid under den tid som rehabiliteringen pågår?
 6. Ska jag lämna in en ny ansökan på blankett SV 8r, då en sjukledighet för vilken ansökan redan tidigare gjorts förlängs eller räcker anmälan om löneuppgifterna för frånvarotiden?
 7. Vår arbetstagare har varit de första dagarna borta från arbetet på basis av egenanmälan. Hur ska jag meddela sjukfrånvaron.

 8. Kan arbetsgivaren på elektronisk väg anmäla det avtal som behövs för partiell sjukdagpenning?
 9. Hur kan jag meddela eller ändra arbetsgivarens kontonummer?

Maximitiden för arbetstagarens sjukdagpenning har uppfyllts för ett halvt år sedan och arbetstagaren har återgått till sitt arbete, men sjukdagar förekommer fortfarande. Lönar det sig för arbetsgivaren att ansöka om sjukdagpenning?

I vissa fall kan dagpenning beviljas, även om maximitiden har uppfyllts. Du kan ansöka om dagpenning på normalt sätt för den tid som lön betalats ut. FPA utreder ifall dagpenning kan beviljas trots att maximitiden har uppfyllts och ger ett beslut i ärendet.

Hur ska jag göra om arbetstagaren har beviljats en veckas semester på grund av en semesterresa under ett pågående avtal om deltidsarbete och arbetsgivaren redan har fått ett beslut om utbetalning av partiell sjukdagpenning?

Om deltidsarbetet tillfälligt avbryts, exempelvis på grund av att arbetstagaren själv eller hans eller hennes barn insjuknar eller på grund av semester på så sätt att deltidsarbetet efter avbrottet fortsätter i enlighet med avtalet, väljer avtalsparterna, dvs. arbetstagaren och arbetsgivaren, något av följande två alternativ:

 • Parterna ändrar avtalet om deltidsarbete så att avtalet upphör att gälla för den tid som avbrottet varar och fortsätter efter avbrottet.Till FPA skickas uppgifter om det nya avtalet om deltidsarbete. Utbetalningen av partiell sjukdagpenning upphör för avbrottstiden och fortsätter i enlighet med det nya avtalet om deltidsarbete med en självrisk på antingen 0, 1 eller 10 dagar, beroende på hur länge avbrottet i deltidsarbetet varar och om sjukdagpenning betalas ut för avbrottstiden.
 • Avtalet om deltidsarbete hålls i kraft under avbrottet. Utbetalningen av partiell sjukdagpenning fortsätter under avbrottet i enlighet med avtalet och dessa dagar räknas med i maximitiden för sjukdagpenning. Sådant tillfälligt avbrott i deltidsarbete medan avtalet om deltidsarbete är i kraft behöver inte anmälas till FPA.

Om deltidsarbetet inte fortsätter efter avbrottet, ska avbrottet anmälas till FPA. Utbetalningen av partiell sjukdagpenning ställs in från den dag som deltidsarbetet har avbrutits.

Ska jag meddela lönerna för sjuktiden också för en sådan delägare i ett aktiebolag som omfattas av FöPL-försäkringen?

Uppge inte löneuppgifterna för en företagare som omfattas av FöPL-försäkringen, om den delägare som arbetar i företaget är skyldig att teckna FöPL-försäkring för denna företagsverksamhet på basis av arbete och/eller ägarandel. Om ägarandelen och/eller arbetet i företaget inte förpliktar att teckna FöPL-försäkring och arbetsgivaren har försäkrat personen i enlighet med ArPL, ska lönerna för sjuktiden meddelas på vanligt sätt.

Meddela löner som gäller föräldraförmåner genast då uppgifterna om lönen för hela frånvarotiden finns att få.

Arbetstagaren har under sex månader varit sjuk i flera perioder och beviljats delinvalidpension två månader före insjuknandet.För vilken tid uppger jag lönen för sex månader?

Uppge lönen för de sex månader som föregår insjuknandet. Om arbetstagaren under de sex månaderna på grund av sjukdom har gått miste om mer än en månads löner, kan du uppge löneinkomsterna för den tid som föregår sexmånadersperioden på så sätt att inkomstperioderna täcker sex månader. Sjuktiden är en särskild orsak att förlänga granskningsperioden på sex månader, men tiden som delinvalidpensionerad är det inte.

Om arbetstagaren under de sex månaderna har beviljats t.ex. ålderspension eller deltidspension, ska du endast uppge lönerna för tiden som pensionerad.

Hur ska jag göra om arbetstagaren under sjukdagpenningsperioden påbörjar rehabilitering och arbetsgivaren inte betalar lön för sjuktid under den tid som rehabiliteringen pågår?

Om du redan uppgett löneuppgifterna för sjuktiden och rehabiliteringstiden också ingår i denna period, lämna in en ny löneanmälan för samma tid och meddela endast uppgifterna om de löner som betalas på basis av sjukdom. Uppge i punkten Ytterligare information att det är fråga om en korrigeringsanmälan, eftersom lön för sjuktid inte betalas under rehabiliteringen.

Om lön också betalas för rehabiliteringstiden, ska du lämna in en separat anmälan som gäller rehabiliteringspenning.

Ska jag lämna in en ny ansökan på blankett SV 8r, då en sjukledighet för vilken ansökan redan tidigare gjorts förlängs eller räcker anmälan om löneuppgifterna för frånvarotiden?

Om arbetsoförmågan återkommer inom 30 dagar, behövs ingen ny ansökan. Vi rekommenderar att arbetstagaren gör en egen ansökan för varje begynnande dagpenningsperiod. Från 1.6.2012 fyller arbetsgivaren inte längre i blankett SV 8r, utan anmälan om lön för frånvarotiden utgör arbetsgivarens ansökan.

Vår arbetstagare har varit de första dagarna borta från arbetet på basis av egenanmälan. Hur ska jag meddela sjukfrånvaron.

Meddela sjukfrånvaron som pågått i en följd. Som begynnelsedatum uppger du den dag från vilken arbetstagaren varit borta på egenanmälan förutsatt att frånvaron därefter fortsatt i en följd och arbtstagaren har därefter uppvisat läkarintyg. Den fösta sjukfrånvarodagen kan också vara den dag som arbtetstagaren insjuknat och avlägsnat sig mitt under en arbetsdag. I dessa situationer börjar självrisktiden vanligen från den första sjukfrånvarodagen som arbetsgivaren uppgett.

Kan arbetsgivaren på elektronisk väg anmäla det avtal som behövs för partiell sjukdagpenning?

Arbetsgivaren kan anmäla arbetsavtalets innehåll också via e-tjänsten. Om arbetsgivaren under deltidsarbetet betalar en lön som motsvarar heltidsarbete, behövs arbetsgivarens ansökan dvs. anmälan om lönebeloppet som utbetalas under perioden med partiell sjukdagpenning.

En arbetstagare som har två eller flera deltidsarbeten som tillsammans uppgår till mihst 35 timmar i vekcan kan med sina arbetsgivare komma överens om att minska arbetstiden med 40-60%. Då skall varje arbetsgivare meddela FPA hur deltidsarbetet ordnats på arbetsplatsen.

Hur kan jag meddela eller ändra arbetsgivarens kontonummer?

Arbetsgivare kan sedan hösten 2018 kan ha endast ett kontonummer per FO-nummer. Meddela kontonumret eller ändring i kontonumret antingen via E-tjänsten för arbetsgivare eller på pappersblankett Y 122 r.

Du får hjälp av e-tjänstguiden Så här meddelar du arbetsgivarvisa kontonummer i e-tjänsten (PDF).

Ifall kontonumret förändras, kan du också meddela när det nya kontonumret tas i bruk.

Om du meddelar kontonumret meddelas på pappersblanketten Y 122r, kom ihåg att ge en utredning om signerarens namnteckningsrätt, om namnteckningsrätten inte har registretats I Pantent- och registerstyrelsens (PRS) register. Detta gäller t.ex. aktörer inom offentlig förvaltning, församlingar, stiftelser, föreningar och utländska företag som saknar finländskt FO-nummer.