Vanliga frågor

Nedan finns svar på vanliga frågor som kommit fram i samarbetet mellan FPA och barnatillsyningsmännen. Eftersom frågorna och svaren riktar sig till kommunernas barnatillsyningsmän och de tjänstemän som gör ansökningar om underhållsstöd, används i svaren i regel endast begreppet underhållsavtal, även om stödet också kan beviljas på basis av ett domstolsbeslut eller en underhållsdom.

Vanliga frågor om underhållsstöd:


1.    Kan underhållsbidraget fastställas till samma belopp som barnförhöjningen till arbetslöshetsbidraget om den underhållsskyldige är arbetslös?

Svar: Om barnets boförälder ansöker om underhållsstöd hos FPA med ett underhållsavtal som är bundet till barnförhöjningen måste underhållsstödet justeras varje månad. Beloppet av barnförhöjningen kan variera från månad till månad beroende på hur många dagar och hur många barn arbetslöshetsbidraget och barnförhöjningen betalas för under månaden. Därför är ett fast månadsbelopp ett bättre alternativ för både den sökande och för FPA. Vid behov kan barnförhöjningen användas som grund för fastställandet av underhållsbidraget.

2.    Om underhållsbidraget fastställs enligt barnförhöjningen till arbetslöshetsbidraget, kan föräldrarna då komma överens med FPA om att barnförhöjningen innehålls direkt av den underhållsskyldige som underhållsbidrag och att den sökande beviljas fullt underhållsstöd?

Svar: Nej. FPA kan inte bevilja och betala underhållsstöd till den sökande till den del som motsvarar underhållsbidraget med undantag för fall där stödet beviljas på grund av försummelse. På grund av försummelse kan underhållsstöd beviljas först när beloppet av det försummade underhållsbidraget motsvarar bidraget för minst en hel månad.

Alla försummade underhållsbidrag inräknas i den underhållsskyldiges underhållsbidragsskuld. Innan barnförhöjningen till arbetslöshetsbidraget kan drivas in som amortering på underhållsbidragsskulden kan det ha uppstått en så stor skuld för den underhållsskyldige att barnförhöjningen inte räcker till för att täcka den.

3.    Till vilket belopp kan underhållsavtalet fastställas?

Svar: FPA kan inte ta ställning till underhållsavtalets innehåll. Det hör inte till FPA:s behörighet. I samband med handläggningen av ansökan om underhållsstöd kontrolleras att underhållsavtalet uppfyller vissa formkrav. Eftersom vi inte kan ta ställning till innehållet i avtalet är det särskilt viktigt att avtalet är tydligt och att det inte innehåller uppgifter som lämnar rum för tolkning. Annars måste handläggarna alltid särskilt kontrollera hur det är meningen att avtalet ska tolkas.

4.    Måste underhållsavtalet alltid fogas till ansökan om underhållsstöd i original?

Svar: Om underhållsstöd söks på grund av försummelse att betala underhållsbidrag ska ett verkställbart underhållsavtal alltid bifogas i original. Om stödet söks i form av skillnadsstöd kan ansökan avgöras med en kopia av avtalet. Kopian ska dock vara av ett verkställbart avtal.

5.    Om ett underhållsavtal som gäller tills barnet blir myndigt ändras för viss tid genom ett nytt underhållsavtal, träder det tidigare avtalet då i kraft efter att visstidsavtalet upphör att gälla?

Svar: Det här är en fråga som man ofta blir tvungen att fundera på vid FPA ifall visstidsavtalet inte tar ställning till vad som händer efter att det upphört. FPA strävar efter att följa avtalen i enlighet med det som avtalsparterna kommit överens om hos barnatillsyningsmannen. Därför är det särskilt viktigt att det framgår av visstidsavtalet huruvida det tidigare avtalet träder i kraft efter visstidsavtalet eller huruvida man har för avsikt att göra ett nytt avtal.
Om det inte nämns något om fortsättningen i visstidsavtalet, har man vid FPA ansett att visstidsavtalet ändrar på det tidigare avtalet endast för viss tid och att det tidigare avtalet därefter träder i kraft på nytt.

6.    Om föräldrarna måste vänta länge på att få en tid till barnatillsyningsmannen, kan boföräldern då beviljas underhållsstöd tills underhållsavtalet har fastställts?

Svar: Nej. När faderskapet har fastställts beviljas underhållsstöd alltid på basis av ett giltigt underhållsavtal som fastställts av barnatillsyningsmannen. Endast när underhållsbidraget inte har kunnat fastställas samtidigt som faderskapet, kan underhållsstöd beviljas för en viss tid utan underhållsavtal.

7.    Om föräldrarna måste vänta länge på att få en tid till barnatillsyningsmannen, ska den sökande då lämna in en ansökan om underhållsstöd till FPA innan underhållsavtalet har fastställts så att ansökan inte försenas?

Svar: Nej. Om underhållsavtalet fördröjs av orsaker som inte beror på den sökande kan underhållsstöd beviljas retroaktivt för en längre tid än tre månader. Exempel: Ansökan försenas på grund av att det är flera månaders kö till barnatillsyningsmannen. Om barnets boförälder/vårdnadshavare har anhängiggjort sitt ärende för att fastställa underhållsbidraget så snart som det varit möjligt, betraktas den tid som han eller hon väntat för att få en tid till barnatillsyningsmannen som en orsak som inte är beroende av honom eller henne.

8.    Kan underhållsstöd beviljas för försenad tid om kommunens ansökan försenas på grund av att processen för att fastställa underhållsavtalet fördröjs?

Svar: Om underhållsstöd söks retroaktivt för en längre tid än tre månader, dvs. för s.k. försenad tid, utreds varje ansökan och de omständigheter som orsakat förseningen från fall till fall. Därför kan denna fråga inte besvaras med ja eller nej. Om du ansöker om underhållsstöd för försenad tid ska du redogöra för orsaken till förseningen under Ytterligare uppgifter i ansökan. Detta försnabbar handläggningen av ansökan då orsaken inte behöver utredas i samband med handläggningen.

9.    Kan FPA hjälpa boföräldern och barnatillsyningsmannen att nå en underhållsskyldig som är bosatt utomlands för att göra upp ett underhållsavtal?

Svar: Nej. Om underhållsavtalet inte kan göras upp hos barnatillsyningsmannen med de medel som denne har till sitt förfogande, kan boföräldern väcka talan vid domstol. Till FPA:s uppgifter hör inte att göra upp eller bistå vid uppgörandet av underhållsavtal. Till FPA:s uppgifter hör att avgöra kundens ansökan om underhållsstöd, att betala ut underhållsstöd, att driva in underhållsbidragsskulder och att avgöra den underhållsskyldiges ansökan om betalningsbefrielse.

10.    Beräknar FPA indexförhöjningarna av underhållsbidraget på kundens begäran?

Svar: FPA beräknar automatiskt indexförhöjningarna för de kunder som får underhållsstöd. De föräldrar som sköter betalningen av underhållsbidrag sinsemellan kan kontrollera beloppet av indexjusteringarna hos kommunen.

11.    Om underhållsbidraget ändras för viss tid med ett nytt underhållsavtal (varefter avsikten är att åter tillämpa det tidigare avtalet), orsakar då handläggningen en fördröjning i utbetalningen av stöd till kunden?

Svar: Detta beror på situationen. I allmänhet innebär en ändring i underhållsbidraget som görs för en viss tid att underhållsbidraget minskar för denna tid. När underhållsstödet justeras för en viss tid på basis av ett nytt avtal uppstår det i regel inte någon fördröjning i utbetalningen. När stödet justeras på nytt efter en viss tid kan det uppstå fördröjning i utbetalningen eftersom det i vissa fall är nödvändigt att utreda situationen tillsammans med stödtagaren/den underhållsskyldige innan ett nytt avgörande fattas.


 

Exempel

Ett avtal om underhållsbidrag där underhållsbidraget är 0 e/mån har gjorts upp för en viss tid. Det underhållsstöd som beviljats på grund av försummelse att betala underhållsbidrag ändras till skillnadsstöd för viss tid. När man efter denna tid åter börjar tillämpa det tidigare avtalet kan den underhållsskyldige t.ex. ha betalat underhållsbidragsskulden i sin helhet. Situationen måste då utredas innan ett nytt avgörande om underhållsstöd kan fattas.

Läs mer