Väntetid för personer som saknar utbildning

Om du saknar yrkesutbildning kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader (21 veckor). Ingen väntetid tillämpas om du får arbetsmarknadsstöd direkt efter att maximitiden för arbetslöshetsdagpenning (grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning) har uppnåtts.

När börjar väntetiden?

Väntetiden börjar

  • när du anmäler dig som arbetslös arbetssökande
  • när du anmäler dig som arbetslös arbetssökande efter att ha avslutat dina heltidsstudier
  • när tiden utan ersättning, dvs. karenstiden, upphör
  • när skyldigheten att vara i arbete har fullgjorts.

Väntetiden när du har ålagts skyldighet att vara i arbete

Om du är under 25 år och saknar yrkesutbildning och har förlorat din rätt till arbetslöshetsförmåner på grund av att du inte har sökt till utbildning eller inte har tagit emot en studieplats och du därför av TE-tjänster har ålagts en skyldighet att vara i arbete 21 veckor, börjar väntetiden efter att denna skyldighet fullgjorts. Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service då skyldigheten fullgjorts, börjar väntetiden först då deltagandet i den sysselsättningsfrämjande servicen har upphört.

Vad förkortar väntetiden?

Väntetiden förkortas av sådana fulla kalenderveckor under vilka du

Däremot kan till exempel arbete under karenstid som fastställts av arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) inte dras av från väntetiden.

Vem beslutar om väntetiden?

Längden på väntetiden avgörs av FPA. FPA får uppgifter om ansökningar till utbildning, om när karensen upphör och om arbetsvillkoret uppfylls av TE-tjänsterna.  Väntetiden avgörs utifrån dessa uppgifter.

Läs mer