Väntetid för personer som saknar utbildning


Om du saknar yrkesutbildning kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader (21 veckor). Ingen väntetid tillämpas om du får arbetsmarknadsstöd direkt efter att maximitiden för arbetslöshetsdagpenning (grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning) har uppnåtts.

Väntetiden börjar

  • när du anmäler dig som arbetslös arbetssökande
  • när du anmäler dig som arbetslös arbetssökande och när du har avslutat dina heltidsstudier
  • när tiden utan ersättning, dvs. självrisktiden, upphör
  • när skyldigheten att vara i arbete har fullgjorts.

Om du är under 25 år och saknar yrkesutbildning och har förlorat din rätt till arbetslöshetsförmåner på grund av att du inte har sökt till utbildning eller inte har tagit emot en studieplats och du därför har ålagts en skyldighet under 21 veckor, börjar väntetiden efter att skyldigheten har fullgjorts. Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service då skyldigheten fullgjorts, börjar väntetiden först då servicen har avslutats.

Från väntetiden dras sådana hela kalenderveckor av under vilka du

  • har varit i arbete som kan räknas in i arbetsvillkoret
  • har varit sysselsatt som företagare och arbetet kan räknas in i arbetsvillkoret för företagare
  • under de föregående 2 åren har fått arbetslöshetsförmåner, eller haft rätt till arbetslöshetsförmåner men inte fått dem på grund av väntetid, behovsprövning (inkomster) eller självrisktid.

Också de hela kalenderveckor under de föregående 2 åren under vilka du har fått arbetslöshetsförmåner i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan dras av från väntetiden.

Däremot kan till exempel arbete under karens som fastställts av arbets- och näringsbyrån inte dras av från väntetiden.