Varför gör FPA reklam?

FPA ska enligt lag informera om sina förmåner och tjänster. Som en del av den övriga kundkommunikationen använder vi oss också av köpt synlighet, med andra ord reklam. På det viset nås kunderna så effektivt som möjligt av information om exempelvis ändringar i förmånerna och om nya sätt att sköta ärenden. 

För att kunna uppfylla vår lagstadgade skyldighet att tillhandahålla information måste vi anpassa vår kommunikation efter förändringar i mediemiljön och kommunikationskanalerna. Enbart traditionell kommunikation, till exempel meddelanden och broschyrer, når inte våra olika kundgrupper i tillräcklig utsträckning.

Reklam har redan i många år utgjort en del av FPA:s kommunikation.

Den respons vi fått visar att också kunderna förväntar sig aktiv kommunikation från vår sida. Reklam är ett sätt att möta kundernas förväntningar. Genom reklamen försäkrar vi oss om att våra meddelanden syns och hörs i de kanaler som våra kunder använder. 

Med hjälp av exempelvis sociala medier och modern digital reklam når vi sådana kunder och intressentgrupper som inte nås av vår kommunikation i andra kanaler.

I fråga om synlighet gäller samma spelregler för alla. Vi konkurrerar om samma medieutrymme som till exempel kommersiella aktörer.

Om vi vill försäkra oss om att våra meddelanden syns och når ut, måste vi vara beredda att betala för det. Det är till exempel inte gratis att nå ut till användarna i sociala medier. Utan en reklambudget når kommunikationen på Facebook inte våra kunder.

Innehållet får betydelse först när det når sin målgrupp. Vi producerar varje år en ansenlig mängd kommunikationsinnehåll riktat till olika kundgrupper för att göra det lättare för kunderna att sköta sina FPA-ärenden. Känner du till kundberättelserna i vår webbpublikation Mitt i allt.fi? Och har du hört om FPA:s tips, som består av korta och snabblästa artiklar? Tipsen utsågs till vinnare i tävlingen Årets klargörare 2018. På Facebook ger Kela-Kerttu råd till barnfamiljer i olika FPA-ärenden utan att behöva sitta i telefonkö.

Också dessa informationskanaler marknadsför vi genom webbreklam för att innehåll och tjänster som anses relevanta ska nå ut till kunderna. 

Vi använder naturligtvis också andra kommunikationskanaler än internet: varje år publicerar vi till exempel åtta broschyrer på lättläst finska och svenska. En gång per år publiceras guiden Mitt i allt som finns att få på FPA:s serviceställen och även på bland annat hälsovårdscentraler, apotek och i kiosker.

Vad gör FPA reklam för?

Syftet med vår reklam är framför allt att ge våra kunder råd och handledning i användningen av e-tjänsten. Av alla ansökningar som FPA tog emot 2018 kom hela 69 % in via e-tjänsten. Av alla de drygt 20,5 miljoner bilagor som lämnades in kom 60 % in via e-tjänsten.

E-tjänsten hör till de mest kostnadseffektiva av FPA:s serviceformer. Den sparar både FPA:s och samtidigt också samhällets resurser. När en kund sköter sitt ärende på traditionellt vis vid något av FPA:s serviceställen är kostnaden för besöket ungefär 10 euro. Om ärendet sköts i e-tjänsten är kostnaden endast några tiotal cent.

När en allt större del av våra kunder sköter sina ärenden själva via e-tjänsten kan vi betjäna de kunder som har behov av personlig rådgivning ännu bättre än tidigare.

Förutom att vi gör reklam för e-tjänsten använder vi också reklam för att informera om våra förmåner. Vi marknadsför även Kanta-tjänsterna och publikationen Sosiaalivakuutus.fi som riktar sig till våra intressentgrupper. Med hjälp av reklam ser vi också till att den information som publiceras i Forskningsbloggen når de rätta målgrupperna och kan användas när det diskuteras och fattas beslut om hur den sociala tryggheten ska utvecklas.    

Vår reklam blir uppmärksammad

Vi satsar framför allt på digital reklam som är ett kostnadseffektivt alternativ. Kostnadseffektiviteten beror på att digital reklam går att rikta på ett exakt sätt: informationen om servicekanalerna och förmånerna når målgrupperna vid rätt tidpunkt. Beroende på målgrupp kan reklamerna synas till exempel på Instagram, Facebook, Twitter eller på olika mediers webbplatser.

Det är möjligt att det inte kommer att behövas reklam i framtiden, om vi kan erbjuda medborgarna såväl som beslutsfattarna automatisk information om aktuella FPA-ärenden. Men så länge våra intressentgrupper själva måste leta fram informationen kommer vi att fortsätta använda alla kommunikationsmedel som står till buds – även reklam.